Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2017

MONORI ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

MONOR


Tartalomjegyzék

 • Az iskola adatai
 • Bevezető

2.A Alapdokumentumok

 • Az iskola szervezeti egységei
 • Belső kapcsolatok
 • Az intézmény közösségei, kapcsolattartása a vezetőséggel

6 A Nevelőtestület

 • Szakmai munkaközösségek
 • Kiemelt munkavégzésért elvei
 • Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
 • Iskolaszék
 • Szülői Munkaközösség
 • Külső kapcsolatok rendje
 • Ünnepek
 • Az iskola működése
 • Felmentések
 • Kapcsolattartás az Iskolaszékkel, a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzat tal
 • Szakmai munka belső ellenőrzése
 • Létesítmények használata
 • Tanórán kívüli foglalkozások, szervezeti formái 20, Belépés, benntartózkodás az intézményben
 • Óvó-védő előírások
 • Az intézmény dolgozóinak feladatai
 • Kockázatértékelés
 • Tanulók egészségügyi felügyelete
 • Reklámtevékenység
 • Rendkívüli események, bombariadó
 • DÖK működése
 • Tanulók szervezett vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának rendje
 • Szociális támogatások
 • Sportkör
 • Mindennapos testnevelés
 • Térítési díj, tandíj
 • Diákigazolványok
 • Szolgáltató egységek
 • Mulasztások
 • A tanulók jutalmazása
 • Fegyelmező intézkedések
 • Tankönyvellátás 39.Országos mérések
 • Helyiségek bérbeadása
 • Tilalmak
 • Hiteletési rend

42. Záró rendelkezések

Mellékletek:

Könyvtári SZMSZ

A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja

a, A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza a Monori Ady Úti Általános Iskola szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket

jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél-és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza.

b, A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek illetve ezek módosításai:

Törvények:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról

Kormányrendeletek:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek:


20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről

26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátására

A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya

a, A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képző egyéb belső szabályzatok, intézményvezető utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve

kötelező érvényű. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait.

b, A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

· A közoktatási intézmény adatai:

 • Intézmény neve: MONORI ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 • Intézmény székhelye: Monor, Ady Endre u. 48-52
 • Nyilvántartási szám: K11817
 • Intézmény fenntartója: Monori Tankerületi Központ
 • Szervezeti egységkód PE0201
 • Intézmény telefonszáma: 06/29-613-670
 • E-mail.cím: okumonor@adymonor.sulinet.hu

Ø Honlap cím: www.adymonor. hu

 • Alapító Okiratának száma: KIR/1909-1/2017
 • Alapító Okiratának kelte: 2017.02.06.
 • Az intézmény szervezete: Szervezetileg egyetlen önálló intézmény,

Tagintézménnyel nem rendelkezik

 • OM azonosítója: 037 758
 • Az intézmény alapításának éve: 1991/2007-Ady Úti Ált. Iskola
 • Jogállása: Jogi személyiségű szervezeti egység
 • Intézményi bélyegzők lenyomata
 • Bélyegzők használatára jogosultak: igazgató, ig.helyettes, iskolatitkár
 • Alaptevékenységünk ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belső szabályzatai alapján.
 • A tantermekben, címtáblákon, az épület homlokzatán, a körbélyegzőn Magyarország címere taálható.

1.a. Az intézmény alaptevékenysége:

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés.

A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tankötelezettség teljesítését. A 9.-10. évfolyamon való továbbtanulásra készít fel.

Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése-oktatása (a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése az enyhe értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós, súlyos rendellenességével küzdő gyermekek oktatása-nevelése)

A működést meghatározó alapdokumentumok:

A törvényes működést az alábbi dokumentumok határozzák meg:

Alapító Okirat

A Pedagógiai Program tartalmazza és meghatározza:

 • az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait.
 • a nevelés és oktatás célját, konkrét feladatait, az intézmény helyi óratervét és tantervét.
 • az egyes évfolyamokon a képzés anyagát, időtartamát és a követelményeket, a magasabb évfolyamra lépés feltételeit.
 • a számonkérések formáit, a növendékek értékelésének és minősítésének szempontjait és módját.
 • a képességek kibontakoztatásának és fejlesztésének módjait.
 • a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket.
 • az iskola nevelési programját

A pedagógiai program nyilvános azt bárki megtekintheti:

 • nyomtatott formában az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási idejében
 • az iskola honlapján Jelen SzMSz

-Házirend

A tanév munkaterve- az intézmény feladatait öleli fel időrendben, mely egy tanévre szól, a célok és feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatokat, cselekvési tervet, a felelősök meghatározásával.

 • Munkaterv
 • Házirend
 • SZMSZ
 • Egyéb dokumentumok: Gyakornoki Szabályzat

Iratkezelési és adatkezelési Szabályzat Belső ellenőrzési Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat Közalkalmazotti Megállapodás


1.b

Ellátott közoktatási és egyéb alapfeladatok:

 • 7.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
 • 7.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
 • 7.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat
 • 7.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása

( beszédfogyatékos, egyéb pszichés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos)

 • 7.1.1.4. integrációs felkészítés
 • 7.1.2. egyéb köznevelési feladatok
 • BEVEZETŐ

A köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény, valamint Kormány és Miniszteri rendeletekben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése érdekében a MONORI ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA nevelőtestülete a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el.

 • Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a MONORI ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA működésének szabályait, meghatározza szervezetét, működési rendjét a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, melyeket nem rendeznek jogszabályok.
 • Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak és minden, iskolánkkal tanulói jogviszonyban álló tanulónak. A benne foglaltak megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, vagy igénybe veszik, használják létesítményeit, eszközeit.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke. Célunk, hogy minden iskolai életet érintő tevékenységünk legyen összhangban értékeink megvédésére tett elképzelésünkkel.

2 A ALAPDOKUMENTUMOK:

A törvényes működést az alábbi dokumentumok határozzák meg: Alapító Okirat

A Pedagógiai Program tartalmazza és meghatározza:

 • az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait.
 • a nevelés és oktatás célját, konkrét feladatait, az intézmény helyi óratervét és tantervét.
 • az egyes évfolyamokon a képzés anyagát, időtartamát és a követelményeket, a magasabb évfolyamra lépés feltételeit.
 • a számonkérések formáit, a növendékek értékelésének és minősítésének szempontjait és módját.
 • a képességek kibontakoztatásának és fejlesztésének módjait.
 • a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket.
 • az iskola nevelési programját

A pedagógiai program nyilvános azt bárki megtekintheti:

 • nyomtatott formában az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási idejében
 • az iskola honlapján Jelen SzMSz

-Házirend

A tanév munkaterve- az intézmény feladatait öleli fel időrendben, mely egy tanévre szól, a célok és feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatokat, cselekvési tervet, a felelősök meghatározásával.

 • AZ ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI

Az intézmény szervezeti felépítését alá és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az SZMSZ. 1. sz. melléklete tartalmazza

A szervezeti egységek és vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és tartalmi követelményeknek megfelelően a dolgozó magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés a racionális és gazdaságos működés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki szervezeti egységeinket.

Alkalmazotti közösség Igazgató

Igazgató helyettesek Szakmai munkaközösségek Nevelőtestület

Tanulóközösségek

Iskolai Diákönkormányzat Iskolaszék

Szülői Szervezet

Gyermek és ifjúságvédelem

Alkalmi feladatokra alakult csoportok

A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje:

A Monori Ady Úti Általános Iskola szervezeti felépítése:

igazgatóAz alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan legyen. Az eltérő tevékenységet folytatók, szervezeti munkájukat összehangolják.

Az iskola szervezeti egységei:

Alsó tagozat (1-4) vezetője: az általános igazgatóhelyettes Felső tagozat (5-8) vezetője: az általános igazgatóhelyettes Technikai dolgozók vezetője: az igazgató

Az intézményi közösségek jogai

Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben: részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját az iskolai programokon.

Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségét, tanulói

közösségeket, az iskolával kapcsoltban álló szülőt, munkáltatót.

Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget: Az elhangzott véleményt a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölni kell.

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak akkor rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, közösség azzal ténylegesen egyetért.

A döntési joggal rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok rögzítenek. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egyszemélyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút (50% + 1) többség alapján dönt. A testület határozatképes, ha 2/3 része

 • BELSŐ KAPCSOLATOK:

A közoktatási intézmény vezetője a felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, képviseli az intézményt különböző fórumokon.


Vezetők az intézményben:

Az iskola felelős vezetője az igazgató: pályázat útján, határozott időre szóló megbízatással rendelkezik. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Vezeti a nevelőtestületet.

Biztosítja a tanítás-tanulás folyamatának zökkenőmentességét. Biztosítja a diákok és szülők képviseletét, együttműködik velük.

Az iskola igazgatóságát az igazgató és közvetlen munkatársa alkotják

 • Általános igazgatóhelyettes
 • Igazgatóhelyettes

Az iskola vezetője az igazgató, aki munkáját magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.

Megbízatása az Alapító Okiratban megfogalmazott módon és időtartamra vonatkozik. Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, pedagógiai munkáért, képviseli az intézményt, vezeti a nevelőtestületet, döntéseket készít elő, melyek végrehajtásának ellenőrzéséről gondoskodik.

Ezen kívül működteti az ellenőrzési, mérési, értékelési munkát, megteremti az oktató-nevelő munka biztonságos feltételeit, elkészíti a továbbképzési programot, beiskolázási-tervet. Felelős az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért, a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásért.

Közvetlenül irányítja az igazgató-helyetteseket, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját.

Az igazgató munkáját leginkább az igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatóhelyettest az

igazgató választja meg, aki a tantestület határozatlan időre kinevezett dolgozója. Megbízatása az igazgatói megbízás időtartamára szól. Az igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírása, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi.

Az igazgatót távollétében, vagy akadályoztatása esetén,- az igazgató helyettes helyettesíti, teljes felelősséggel.

Az iskola igazgatósága rendszeresen, kéthetente megbeszélést tart az aktuális feladatokról, melyet az igazgató vezet.

Az iskola vezetőségének tagjai:

 • Az igazgató
 • Az igazgatóhelyettes

Ø A szakmai munkaközösségek vezetői

 • Diákönkormányzat vezető tanára
 • Közalkalmazotti tanács vezetője
 • Iskolaszék elnöke
 • Iskolatanács vezetője

Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Rendszeresen, havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az igazgató vezeti, melyről írásos emlékeztető készül. A vezetőségi tagok a belső ellenőrzés feladataiban is részt vesznek.


Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.

A munkaköri leírás legfontosabb tartalmi jegyeit a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Ø Az iskolában az oktatással-neveléssel összefüggő vezetési feladatokat az igazgató, az igazgatóhelyettessel és munkaközösség vezetőkkel együtt végzi.

 • A gazdálkodással összefüggő feladatokat, egyéb technikai munkák koordinálást az igazgató végzi el.
 • Az iskolában folyó szakmai munkát úgy kell szervezni, hogy az oktató-nevelő tevékenység domborodjon ki, legyen hatással közvetett és közvetlen környezetünkre.
 • Az igazgató felel az intézmény rendeltetésszerű működéséért, a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért, összehangolásáért. Gyakorolja a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogosítványokat, gondoskodik a tagozatok működéséről, napköziről, menzai szolgáltatás felügyeletéről, egyéb tanórán kívüli tevékenységek összehangolásáért.
 • Dönt a tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatban, fegyelmi, és kártérítési ügyekről, meghallgatva az érintetteket és az igazgatóhelyetteseket.
 • Döntéseit ezen kívül megbeszéli a munkaközösségek vezetőivel, Közalkalmazotti Tanács tagjaival.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítésénél és megszüntetésénél az igazgatóhelyettesek egyetértési jogot gyakorolnak.
 • Az alsó tagozat (1-4. évf.) és a felső tagozat (5-8.évf) pedagógiai feladatainak végrehajtását irányítja a két igazgatóhelyettes, akik felelnek az ott folyó munkáért.
 • Az alsós igazgatóhelyettes feladatai:
 • Alsós tanulócsoportok munkájának irányítása
 • Menzai ellátás szervezése, felügyelete,
 • Ügyeleti rendszer beosztása, felügyelete
 • Tanítók munkájának figyelemmel kísérése
 • Tanítók továbbképzésével összefüggő feladatok
 • Méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok összegzése
 • Alsós órarendi beosztás
 • Statisztikák adatainak összegyűjtése
 • Napközi tevéeknységének felügyelete
 • Tanórákon kívüli foglalkozások
 • Egyéb tevékenységek irányítása
 • Iskolaorvosi és védőnői munka támogatása
 • SNI-s, BTMN tanulók
 • Alsós helyettesítés (napközi) helyettesítésének kiírása
 • Intézményi delegált (alsós ped. minősítésekor)
 • A felsős igazgatóhelyettes feladatai:
 • Tantárgyfelosztás készítése
 • Órarend készítése
 • Továbbtanulás-pályaválasztás
 • Felsős helyettesítések kiírása
 • Helyettesítések, túlmunka elszámolása
 • KRÉTA rendszer
 • Elektronikus napló
 • Országos Kompetencia-mérés szervezése, irányítása
 • Felsős tanulókcsoportok munkájának irányítása
 • Tanárok munkájának figyelemmel kísérése
 • Gyermekvédelmi feladatok
 • OSA KIR statisztika elkészítése
 • Intézményi delegált ( felsős ped. minősítésekor)
 • Belső Ellenőrzési csoport vezetése (önértékelés)
 • Az igazgató helyettesei segítségével - gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges feltételekről, előkészíti a nyugdíjazásokat, gondoskodik az álláshelyek betöltéséről, javaslatot tesz pályázatok meghirdetéséről, véleményt alkot a pályázatokról, javaslatot tesz a fenntartónak. Gondoskodik a mérési és értékelési feladatok elosztásáról, elkészítéséről, valamint ellenőrzéséről.
 • Az igazgató gondoskodik az intézmény munkatervének összeállításáért, a gazdálkodáshoz tartozó beszerzésekről, mutatók betartásáért, végrehajtásáért, az eszközfejlesztés megvalósulásáért.
 • Az igazgató, helyettesével együtt vezeti az illetmény-előmenetellel kapcsolatos dokumentumokat, nyilvántartásokat vezet a közalkalmazottakról, valamint az őket megillető juttatásokról. Végzi a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentáció adminisztratív előkészítését.
 • Az iskolatitkár végzi az iktatást, levelezést, kisebb beszerzésekről gondoskodik, segít a gazdasági vezető munkájában. Nyilvántartásokat kezel a tanulókról és dolgozókról. Vezeti a házi pénztárt.

A szakmai munkaközösségek vezetői:

Az intézmény szakmai, a nevelőtestület által átruházott munkaközösségeinek jogkörei:

 • 3 évenként munka-közöségi vezetőt választanak
 • évente, tanév kezdetén megerősítik a vezetőt
 • a munkaközösség vezetőt az intézményvezető bízza meg feladatok ellátásával
 • egységes követelményrendszert alakítanak ki, felmérik és értékeli a tanulók ismeretit
 • évente éves tervet készítenek, melyben megtervezik a belső ellenőrzésben való részvételüket, valamint a HHH tanulók integrált oktatását az intézményben
 • szervezik a pedagógusok továbbképzését
 • támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját
 • részt vesznek a pedagógusok munkájának hatékony segítésében
 • Véleményt formálnak szakmai kérdésekben
 • Részt vesznek a belső ellenőrzés feladataiban
 • Segítséget nyújtanak csoportjuk pedagógusainak
 • A szakmához tartozó (NAT, Helyi Tanterv) megvalósulásához hozzájárulnak
 • Órákat látogatnak
 • Felügyelik a szertárak rendjét
 • Versenyeket fognak össze
 • A minőségirányítással kapcsolatban végzi a koordináló munkát
 • sajátos nevelési igényű tanulók esetében kérik szakember segítségét, kölcsönösen segítve a szülőkkel való kommunikációt.
 • tanuló veszélyeztetése esetén működjön együtt a gyermek és ifjúságvédelmi felelősséggel
 • kérjen segítséget a Családsegítő szolgálattól vagy Gyermekjóléti Szolgálattól.
 • konzultálnak az osztályfőnökökkel és napközis csoport-vezetőkkel a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek további fejlesztése ügyében
 • szaktanárokkal esetmegbeszéléseket tartanak
 • a Gyermek és Ifjúságvédelmi felelőssel együttműködnek
 • segítik a szabadidő tartalmas eltöltését a tanulók részére

A munkaközösségek együttműködnek az iskola vezetőivel, pedagógusaival, havonta egy alaklommal beszámolnak és tájékoztatják az igazgatót az iskolai nevelés-oktatás keretében történő fejlesztésükről és ellenőrzéseikről.

A vezetők közötti kapcsolattartás rendje

 • Az iskola igazgatója helyettesével irányítja a nevelő - oktató munkát.
 • Vezetői megbeszéléseken koordinálják és ellenőrzik a pedagógiai munkát
 • Az igazgató a napköziben folytatott munkát az igazgató helyettessel, valamint az alsós munkaközösség vezetőjével beszéli meg.
 • A pedagógusok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető vagy adminisztratív munkakörben álló dolgozók tájékoztatják az igazgatót, szükség szerint az igazgatóhelyettest területükkel összefüggő munkákról, értesülésekről.
 • Rendszeres megbeszélések a fent leírtak szerint.
 • Ezen kívül napi szinten megbeszélik a vezetők az aktuális problémákat.

A vezetők helyettesítési rendje:

A fent említettek alapján az igazgatót távollétében az általános igazgatóhelyettes helyettesíti, tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.

Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben ekkor a helyettesítést az általános igazgatóhelyettes látja el.

Mindkét vezető távolléte esetén, ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást, a legmagasabb fizetési fokozatba és osztályba sorolt, rangidős kolléga helyettesíti.

Az igazgatóhelyettes 5 napot meghaladó helyettesítéséről az igazgató intézkedik.


A vezetők benntartózkodási rendje:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Igazgató

7.00-17.00

7.00-17.00

Ált.ig.helyettes (alsós)

7.00-17.00

7.00-17.00

Ált. ig. helyettes (felsős)

7:00-17:00

A vezetők ügyeleti időben tanórán kívüli tevékenységet nem folytathatnak

A nyári, őszi, téli és tavaszi szünetekben előre kijelölt napokon a vezetés ügyeletet tart, melyet az iskola bejárati ajtajára függesztjük, valamint az utcafronti tanterem ablakába belülről helyezzük el az erről szóló tájékoztatást.

 • AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATUK EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és tanulók alkotják.

A közösség tagjai érdekeit az alábbiak szerint érvényesíthetik: Az iskola alkalmazotti közössége

Tagjai. A nevelőtestület és az iskola nem pedagógus alkalmazottai.

Az iskola egészét érintő kérdésekben van kompetenciájuk, véleményt

nyilváníthatnak, az igazgatói pályázat elfogadásával kapcsolatban, az egész iskolát érintő stratégiai döntések kérdéseiről.

· Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámoltatás rendje:

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, a legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. Tagja valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező alkalmazott dolgozója. A nevelőtestület nevelési, oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, meghatározott jogszabályokban leírtak alapján döntési, egyébként pedig véleményező javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület fele kéri. Ha az iskolai szülői közösség, vagy iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.

A pedagógusok munkarendje: a pedagógus az intézményben ellátandó oktatási és nevelési feladatok elvégzéséhez szükséges ideig köteles tartózkodni.


A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:

 • A Pedagógiai Program elfogadása és módosítása
 • Az SZMSZ és módosításának elfogadása
 • Az éves Munkaterv elfogadása
 • Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása
 • A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása
 • A Házirend elfogadása
 • Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, a pedagógusok, osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a magasabb évfolyamba lépésről
 • A tanulók fegyelmi ügyeiben dönt
 • Osztályozó vizsgára bocsátásáról
 • Szülőkkel való kapcsolattartás rendjéről
 • Speciális tantervű osztályok indításáról
 • Gazdálkodó szervekkel, költségvetési szervekkel, társadalmi szervekkel, állampolgárokkal és közösségeikkel való kapcsolattartás módjairól
 • Intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakításáról.

A nevelőtestület véleményezési joga:

 • Iskola működésével kapcsolatban valamennyi kérdéssel összefüggésben
 • A tantárgyfelosztás és a pedagógusok megbízásainak megállapításában
 • Igazgatóhelyettes megbízása és visszavonása esetén
 • Szakmai célú beszerzésekről
 • Az iskola fejlesztési, beruházási és felújítási terveinek meghatározásában
 • A tanulóközösségek döntési jogkörébe tartozó kérdésekben
 • Külön jogszabályokban meghatározott ügyekben

A nevelőtestület a jogszabályban meghatározott feladataiból ( határozott időre, esetleg alkalmilag bizottságot hozhat létre.) vagy szakmai munkaközösségre ruházhatja át - a tantárgyfelosztás előtti, és a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatban véleményezési jogkörét.

E jogkör átruházása tilos a Pedagógiai Program, az Házirend és SzMSz elfogadásakor.

A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre, melynek tagjai: az igazgató, helyettese, osztályfőnök, és azok a pedagógusok, akik a legmagasabb óraszámban tanítják a gyermeket.

A szakmai munkaközösségek beszámolnak éves tevékenységükről, az éves munkatervük teljesüléséről, évente 5 alkalommal tartanak megbeszélést, valamint számot adnak a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról -

Fegyelmi ügyekről nevelőtestületi értekezleten ad számot az igazgató.

Egy tanév során az alábbi értekezleteket tartjuk:

 • Tanévnyitó értekezlet
 • Tanévzáró értekezlet
 • Félévi és év végi osztályozó értekezlet
 • Évente két alkalommal nevelési értekezlet
 • Rendkívüli értekezlet, ha a nevelők 51 %-a kéri
 • Alkalmazotti értekezletet, IMIP kapcsolatban és igazgató választáskor

A nevelőtestület személyi kérdésekben titkos szavazással is dönthet.

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 60%-a jelen van. Döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozhatják.

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyvet kell írni, az értekezlet előtt a jegyzőkönyv vezetőjét kijelöli az igazgató.

Az egy osztályban tanító tanárok közössége

Az egy osztályban tanuló gyermekek vezetője az osztályfőnök, döntési joguk van a havonkénti, félévi és év végi magatartás és szorgalom jegyek megállapításában, tanulók dicséretre való előterjesztésében. Együttműködnek az egységes nevelési követelmények kialakításában.

 • Szakmai munkaközösségek: Iskolánkban hat munkaközösség működik
 • Alsós munkaközösség - alsó tagozaton tanítók közössége
 • Reál (matematika. kémia, fizika, informatika)
 • Humán (magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret, hon és népismeret, ének)
 • Idegen nyelv (angol, német)
 • Természettudományos (földrajz, biológia, technika, testnevelés, rajz)
 • Osztályfőnöki ( valamennyi osztályfőnök )

Az oktatási intézmény azonos szakterületén működő pedagógusok szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre, ha legalább öten vannak. . Vezetőjüket a tagok jelölése alapján nyílt szavazással választják. A munkaközösségek programjukat alakuló ülésükön maguk határozzák meg, s ezt éves munkatervben rögzítik.

A munkaközösségek célja, az oktató-nevelő munka fejlesztése, a tagok segítése, az iskolavezetés számára szaktanácsok nyújtása.

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében.

A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok

munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség - az igazgató megbízására - részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.

A szakmai munkaközösség tagjai évenként a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. Munkaközösség akkor szervezhető, ha legalább öt fő alkotja.

Az intézmény szakmai munkaközösségei:

A szakmai munkaközösségek feladatai:

 • javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő oktató munka szakmai színvonalát, minőségét,
 • fejlesztik, tökéletesítik szakterületük módszertani eljárásait, javaslatot tesznek a speciális irányok

megválasztására,

 • szervezik a pedagógusok továbbképzését, véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát,
 • javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására,
 • támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget,
 • az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek,
 • végzik a nevelőtestület által átruházott feladatokat,
 • kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét,
 • végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését.

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai:

 • összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves munkaprogramját
 • irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért
 • elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, felügyeli a tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelmény-rendszernek való megfelelést
 • szakmai és módszertani értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez, segíti a szakirodalom felhasználását
 • ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, eredményességét, intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé
 • képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül

-összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéből

 • javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra stb.
 • tájékoztatni köteles a munkaközösség tagjait, a vezetői értekezletekről

-állásfoglalásai, javaslatai, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait.

 • Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok

Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy igazgatóság döntése alapján.

Amennyiben ezt a csoportot az igazgatóság hozza, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoport tagjait vagy a nevelőtestületet az igazgató bízza meg

 • Iskolaszék

Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak alapján, az intézményműködésében érdekelt személyek és szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató munka segítésére, valamint az iskola használók érdekeinek jobb képviseletére iskolaszék működik, mint érdekegyeztető szerv.


Az iskolaszék létszáma: 9 fő

Tagjai az iskolaszék vezetője, a szülői oldal, a nevelői oldal képviselői, a fenntartó képviselője, a Diákönkormányzat vezető tanára, valamint a diákképviselők vezetője, valamint az iskola igazgatója.

Az Iskolaszék saját Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint ügyrendje alapján működik, a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

 • Dönt : a működés rendjéről, a munkaprogram elfogadásáról, tisztségviselők választásáról, és azokban az ügyekben, melyben a nevelőtestület a döntést átruházza.
 • Véleményezi: a pedagógiai programot, SzMSz-t, Házirendet, tantárgyválasztással kapcsolatos igazgatói tájékoztató közzététele előtt minden év április 15.-ig.
 • Az első tanítási óra előtt legfeljebb 45 perccel korábban történő órakezdésről
 • A nevelési-oktatási intézmény valamennyi, működéssel kapcsolatos kérdésekről
 • Tanulók jogainak érvényesítéséről, és az intézkedésekkel kapcsolatosan benyújtott kérések elbírálásánál.
 • Szülői Közösség (Szervezet)

A Szülői Szervezet az oktató-nevelő munkát segíti, osztályonként két fő képviseli a szülőket. Fórumként működik, feladata az iskola működésének segítése, állást foglal egyes kérdésekben.

Figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, tájékoztatást kérhet a tanulókat érintő bármely kérdésben. Tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület ülésén.

Döntési jogkörük van:

 • Iskolaszéki képviselő választáskor
 • Saját működéséről, tisztségviselőinek megválasztásáról

Egyetértési joguk van

 • Az első tanítási órának legfeljebb 45 perccel korábban történő elkezdésének bevezetéséhez, a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek tankönyvrendelésbe felvételéről

Véleményezési joga van:

 • Az iskolában működő büfé nyitva tartásával kapcsolatban.
 • Ráruházott véleményezési jogkörükben.
 • Az intézményi dokumentumok nyilvánosságának szabályozásakor.
 • Az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatainak megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntések előtt
 • A tanév rendjének (munkatervének) elfogadásakor
 • Az iskolavezető megbízásával és megbízatásának visszavonásával kapcsolatos döntések előtt
 • A tankönyvtámogatás módjával kapcsolatos nevelőtestületi döntés előtt.

Ø

 • KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül azt kell alkalmazni, mely a legmegfelelőbben szolgálja kapcsolattartás fenntarthatóságát.

A kapcsolattartás formái:

 • Értekezlet
 • Megbeszélés
 • Fórum
 • Bizottsági ülés
 • Személyes találkozás
 • Levélben értesítés (tértivevény által)
 • Hivatalos dokumentum személyes átvétele
 • Szülői munkaközösségi értekezlet

A kapcsolattartás konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.

Kapcsolattartás a szülőkkel:

 • ellenőrzőn, e-ellenőrzőn keresztül
 • Telefonos egyeztetés során
 • szülői értekezlet, fogadóóra
 • levél, tértivevénnyel

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli, irányításáért ő felelős. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás alapján szintén tarthatnak kapcsolatot külső szervekkel.

 • Az iskola a felső tagozatos, de főleg a hetedikes és nyolcadikos tanulók részére évente legalább egy alkalommal szervez iskolai látogatást, a pályaválasztás minél jobb megvalósulása érdekében
 • Az iskola érdekelt pedagógusai részt vesznek a pályaválasztási tanácsadók által szervezett tájékoztatókon, a szükséges információkat egymásnak átadva.
 • Az iskola együttműködik a diáksport szervezése terén a városi sportegyesülettel.
 • Kapcsolatot tartunk fenn, a városi Rendelőintézettel, iskola-egészségügyi szolgálattal gyermekeink kötelező szűréseit, a gyermekorvosi vizsgálatokat, iskolafogászati szűréseket végeznek.
 • Joga a tanulónak iskola-egészségügyi felügyeletben részesülni. Az egészségfejlesztési programot jóváhagyva, beemelni a tevékenységek közé.
 • Veszélyezettséget megszüntetni, szenvedélybetegségek, agresszió megtapasztalásakor figyelmeztetni, segítséget kérni, együttműködni a szolgálattal, szakvéleményüket beszerezni,
 • A Védőnői Szolgálat hatékonyan működik, rendszeresen, de igény szerint bármely napon segít a tisztasági vizsgálatokat lefolytatni.
 • Nevelési Tanácsadó olyan kérdésekben van segítségünkre, amikor tanulónk magatartási vagy tanulási zavarokkal küzd. Egyeztetések után, írásban kapjuk meg szakvéleményüket.
 • A gyermekjóléti szolgálat és családvédelmi iroda olyan ügyek segítésében partnerünk amikor tanulónk otthoni háttere nem kielégítő, nincs megfelelő

felügyelet a gyermek otthoni tartózkodásakor, illetve a család nem nyújt megfelelő hátteret fejlődéséhez.

 • Fenntartóval, aki dönt: létesítésről, megszüntetésről, gazdálkodási jogkör átszervezéséről, az adott évben indítható osztályok számáról.
 • Ellenőrizheti a törvényes működést, hatékonyságot, eredményességet, gyiv tevékenységet, balesetek ellen tett intézkedéseket.
 • Feladata az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a kinevezés visszavonása.
 • Jóváhagyja a a tantárgyfelosztást, a továbbképzési Programot.
 • Értékeli a feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét.
 • A vezető megbízása, ezzel kapcsolatos döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az Iskolaszék, a Szülői Szervezet, a DÖK véleményét.
 • Tanévenkét egyszer beszámol az intézményvezető a fenntartónak éves munkájáról.
 • Egyházakkal: az erkölcstanóra, ill. a helyette választható hit-és erkölcstan óra megszervezéséről. Biztosítjuk a szükséges tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát, a működéshez szükséges feltételeket.
 • Hitoktatás megszervezése: tanórai rendhez illeszkedik, a feladatok ellátása során együttműködünk az érintett egyházi jogi személlyel, A hitoktató alkalmazása, a tananyag meghatározása, a jelentkezés megszervezése az egyházi jogi személy feladat. A hitoktatónak, hittantanárnak felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói végzettséggel, hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel, illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.
 • Monori Tankerületi Központ dolgozóival
 • Megyei és fővárosi Pedagógiai Intézettel
 • A helyi oktatási intézmények vezetőivel
 • Az iskola alapítványának kuratóriumával
 • Városi könyvtárral
 • Városi Művelődési Házzal
 • Tűzoltósággal, rendőrséggel
 • Városi uszodával

A Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai Szakszolgálatokkal, Egészségügyi Szolgáltatóval, a Családsegítővel, a gyámügyi irodával való vezetői szintű kapcsolattartás az alsós igazgatóhelyettes feladata.

Az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősei közvetlen munkakapcsolatban állnak ezen szervezetekkel, de intézkedéseket az igazgatóval történt egyeztetés után tehetnek. Az iskola- egészségüggyel kapcsolatos feladatokat az általános igazgatóhelyettes látja el.

A megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató, valamint a megyei pedagógiai szakszolgáltató közoktatási intézmények vezetőivel az igazgató tart kapcsolatot, de munkatársi szinten kapcsolat van az igazgatóhelyettesek és pedagógusok között.

Az iskolai könyvtár kapcsolatait más iskolai könyvtárakkal és városi könyvtárral a könyvtáros tanár gondozza, vezetői szinten az általános igazgatóhelyettes.

A város közművelődési intézményeivel, a kapcsolattartás az általános igazgatóhelyettes feladata.

Iskolánkban párt, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet.


 • ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE
 • Nemzeti ünnepeket megelőzően az iskolában ünnepséget rendezünk, melyet a gyermekek tanáraik segítségével állítanak össze és adnak elő. Az éves Munkatervben van rögzítve a sorrend.
 • Nemzeti, vagy nagyobb ünnepen, jeles napokon az iskola vezetői, pedagógusai, tanulói, lehetőségük szerint vegyenek részt.
 • Október 6. ünnepe alkalmából, az aradi vértanúk emléknapján a várostól átvállalt feladatként megemlékezést tartunk és részt veszünk az azt követő fáklyás felvonuláson a Kossuth szoborhoz.
 • November 11. Szent Márton Napja, iskolánk Névavató ünnepségének napja, tanítás nélküli munkanap, de az előző nap délutánján elkezdődnek a rendezvények. Fő eseménye az Iskoladíj átadása ünnepi hangverseny keretében.
 • Január 22-én, a Magyar Kultúra Napját szülőknek és gyermekeknek, a város felé nyitottan rendezzük, kulturális versenyeket szervezünk.
 • Február 25-én megemlékezünk a Kommunista és egyéb Diktatúrák áldozatairól.
 • Farsang utolsó hetében farsangi ünnepséget rendezünk, külön az alsó és felső tagozatosoknak. Megrendezésük az igazgatóhelyettesek feladata, melyben közreműködik a Szülői Közösség is.
 • Áprlis 16-án megemlékezunk a Holokauszt áldozatairól.
 • Június 4-én megünnepeljük a Nemzeti összetartozás napját.
 • Iskolai ünnepséget szervezünk Karácsonykor, Húsvétkor, és Pünkösdkor.
 • Az évzáró és ballagási ünnepségeket az igazgató helyettesek felügyelete mellett egy napon rendezzük meg.
 • AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
 • Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva
 • Szombaton és vasárnap, az iskola igazgatójával történt egyeztetés után tartható nyitva az iskola
 • Tanulók fogadása és bent tartózkodása: reggel 7.00 órától, este 17.00 óráig lehetséges, mely időtartam alatt ügyeletet biztosítunk.
 • Az iskola épülete reggel 6 órától, este 19.00 óráig tart nyitva.
 • 6.00 órától, 7.00 óráig nincs pedagógus ügyelet a gyermekek számára
 • Az iskola udvara 14.00-16.30-ig, pénteken 16.00-ig nyitott a tanulók részére, szabadon használható, de felügyeletet nem tudunk biztosítani, s erről értesítjük a szülőket.
 • Az ebédlőben az ügyelet 11.45-től, 14.30-ig tart szünetek időtartama alatt
 • Az ebédlő 8.45től nyitva van a tízórai elfogyasztásának időtartamára, majd 11.45-től 14.30-ig az ebédeltetés időtartamára.

Ø A 0. óra 7.20 - 8.05

1. óra : 8.15 - 9.00

2. óra : 9.15 - 10.00


3. óra: 10.15 - 11.00

4. óra: 11.10- 11.55

5. óra: 12.15 - 13.00

6. óra: 13.15 - 14.00

 • A nevelőknek órájuk előtt minimum 15 perccel meg kell jelenniük az iskolában
 • Az ügyeletes nevelők 7.45-től kezdik besorakoztatni a tanulókat.
 • Reggelente alkalomszerűen beszélgetést kezdeményeznek az osztályfőnökök, vagy bármely pedagógus igazodva az aktualitásokhoz, nevelési céllal megfogalmazódó,m tanulsággal bíró történettel .
 • Iskolai foglalkozások 16.00 óráig tartanak, 17.00 óráig felügyeletet tartunk.
 • A tantermeket a nevelőknek zárva kell tartani
 • A szorgalmi időszakot megelőzően, augusztus végén kerülnek sorra a különbözeti, osztályozó, vagy javító vizsgák, melyről az igazgatóhelyettesek gondoskodnak.
 • A félévi osztályozó vizsgák az első tanév után valósulnak meg.

Nyári szünetben az iskola ablakába kifüggesztett időpontokban várjuk azokat, akik ügyet szeretnének intézni.

 • Reggel 7.00-tól este 17.00-óráig valamely vezető köteles az épületben tartózkodni, megbeszélés alapján az ügyeleti napok szét vannak osztva.
 • A szabadon tervezhető foglalkozások a 0 órában, ill. 14.00 óra után vannak megtartva.
 • Hétfőn nincs 0 óra.

A közalkalmazottak munkarendje

 • Az oktató-nevelő intézményben alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a köznevelési törvény és a KJT rögzíti. Valamennyi közalkalmazott személyre szóló munkaköri leírással rendelkezik.
 • Az intézményben a közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében .A közalkalmazott munkaköri leírásait az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes vezetők tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.

A pedagógusok munkarendje

A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A törvény szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.


 • A pedagógusok napi munkarendjét, a hatályos jogszabályok mentén határozzuk meg. A heti munkaidő 40 óra.
 • A heti munkaidő 80%-a a kötött munkaidő tartama 32 óra
 • A kötelező órák száma (neveléssel-oktatással lekötött tanóra és egyéb foglalkozások): 22-26 óra
 • a felügyeleti és eseti helyettesítési rendet az igazgató-helyettes állapítja meg az igazgató jóváhagyásával, az intézmény működési rendjének függvényében.

A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni.

Az intézményvezetőség tagjai - a fenti alapelv betartása mellett - javaslatokat tehetnek egyéb szempontok figyelembe vételére.

 • A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
 • A pedagógus köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 45 percig az

intézmény vezetőjének vagy helyettesének, - hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen és a tanmenet szerinti előrehaladást biztosíthassa.

 • A pedagógus az igazgatótól engedélyt kérhet legalább 2 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató-helyettes is engedélyezheti.
 • A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani.
 • A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést az

intézményvezető adja a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.

A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szakmai felkészültség mértéke, a pedagógusok egyenletes terhelése.

Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges.

Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók.

A pedagógusok munkaidejének kitöltése

A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött

munkaidő) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga

jogosult meghatározni. ( megbízható eseti helyettesítéssel, felügyelettel...)

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak

 • a tanítási órák megtartása
 • a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
 • osztályfőnöki feladatok ellátása,
 • iskolai sportköri foglalkozások,

A munkaidő többi részében az ellátott feladatok különösen a következők:

 • a tanítási órákra való felkészülés,
 • a tanulók dolgozatainak javítása,
 • a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
 • a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
 • javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása, egyéni tanrendű tanulók beszámoltatása,
 • kísérletek összeállítása,
 • dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
 • a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
 • tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 • felügyelet tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
 • iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
 • a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása,
 • az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
 • részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
 • részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
 • a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, megőrzéskor,
 • tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
 • iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
 • részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
 • tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
 • részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
 • iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
 • szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak napi munkarendje

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok

betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg.

Munkaköri leírásukat az igazgató és az iskola intézményegység-vezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a

munkavállalók szabadságának kiadására.

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

beosztás: iskolatitkár 8.00 órától 16 óráig

Az osztott munkaidőben dolgozók munkarendje:

beosztás:- takarító délután 14.00 órától 19.00-ig

karbantartó fűtési idényben :6.00 órától 10.00 óráig, du. 16.00-20.00-ig. Tanítási szünetekben a munkarend rugalmasan változhat

 • Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái és időkeretei:

A tanórákon kívüli egyéni, vagy csoportos pedagógiai tartalmú fogalakozás, mely a tanulók fejlődését szolgálja. A foglakozásról a pedagógus Naplót vezet.

Formái: napközi, szakkörök, sportkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás.

A 6. sz Mellékelet alapján a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkeretét vesszük igénybe, melyet osztálybontásokra is felhasználunk. / technika-testnevelés 7-8 évfolyamon, nyelvi bontások.

Az időkeret különbözetének terhére tehetségkibontakoztatást, hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a BTMN-es gyerekek fejlesztését, differenciált fejlesztést biztosító 1-3 fős foglalkozásokat szervezünk. Alsó tagozaton az évismétlők részére heti 2 óra

egyéni foglakozást biztosítunk. Súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók heti 10 óra felkészítésben vehetnek részt.

 • A KNT 4.sz melléklete alapján a a minimális és maximális létszámtól csak akkor térünk el , ha a tanítási év során a tanuló átvétele indokolt.
 • FELMENTÉSEK TANTÁRGYAK TANULÁSA ALÓL
 • Azokat a tanulókat, akik nyelvi órákon haladási problémával küszködnek, a Nevelési Tanácsadóhoz küldjük a szülő egyetértésével.
 • A részlegesen felmentett tanulók kötelesek részt venni az órai munkában, de értékelésük szóban történik.
 • A felmentéseket az igazgatóhelyettes koordinálja
 • A naplóba, bizonyítványba a "felmentve" szöveg kerül.
 • Más tárgyak esetén a szaktanár, az osztályfőnök, érintett munkaközösség-vezető, a szülő részvételével az illetékes igazgatóhelyettes egyeztet, kéri gyógypedagógus segítségét.
 • A felmentéseket az igazgató hagyja jóvá.
 • Minden tanév első hónapja során kell felülvizsgálni a felmentetteket.
 • Ha a szakvélemény csak osztályozás alóli felmentésre vonatkozik, köteles tevékenyen részt venni a tanuló az óra menetében, de érdemjegyet nem kap, szöveges értékelést adunk.
 • A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLASZÉK, ÉS A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS
 • Nevelőtestületi értekezletre meghívást kapnak az Iskolaszék és Szülői Közösség képviselői
 • Különösen akkor fontos jelenlétük, amikor az iskola tanulóinak nagyobb csoportját érintő kérdés tárgyalása folyik, vagy kapcsolatban áll a téma e szervezetek segítségnyújtásukkal.
 • A kapcsolatot az igazgató tartja fenn az Iskolaszékkel és Szülői Közösséggel.
 • Megkeresésükre köteles az igazgató vagy helyettesei a szükséges információk átadására.
 • Az Iskolaszék megkeresésére köteles az igazgató 15 napon belül, írásban válaszolni tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekre.
 • A Szülői Közösséget az igazgató évente két alkalommal tájékoztatja az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról.
 • Az osztályfőnökök rendszeres kapcsolatot tartanak az osztályban munkálkodó szülői közösség tagjaival.

17 SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

 • A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az iskolában folyó pedagógiai tevékenység hatékonysága, a munka minőségi mutatói.
 • A belső ellenőrzés feladatköre magába foglalja az önálló szakmai tevékenységgel összefüggő feladatokat.
 • Az ellenőrzési terv, a Munkaterv mellékleteként tartalmazza az ellenőrzés formáját, területeit, szempontjait, az időszakot, az ellenőrzést végző megnevezését, a befejezés időpontját, valamint az értékelést időpontját.
 • Az intézmény vezetője a gazdálkodás folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatban épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést is (FEUVE)
 • Ellenőrzés során fel kell tárni, hol szükséges erősíteni a szakmai munka színvonalát.
 • Az ellenőrzésből kiderül, hol, milyen eszközöket kell felújítani, kicserélni.
 • A belső ellenőrzés a szakmai munkaközösségek által is javasolt területeken, segítségükkel és javasolt módszerekkel folyik.
 • Az ellenőrzés vonatkozik a gyermekek felkészültségére, valamint a tanári munka hatékonyságának, valamint a gazdálkodás hatékonyságának ellenőrzésére. Az értékelés adatait a Minőségirányítási Program tartalmazza.
 • Az igazgató készíti el az éves ütemtervet, havonkénti bontásban, törekedve arra, hogy az iskolai munka minden területe ellenőrizve legyen az év során.
 • Az ellenőrzési Terv végrehajtásáért az igazgató felel, és helyetteseit is megbízhatja.
 • A belső ellenőrzés előre eltervezett munkaterv alapján folyik.
 • Rendkívüli ellenőrzés bármikor elrendelhető, ha az igazgató indokoltnak tartja.
 • A pedagógus munkájának tükre - leginkább megtartott óráinak színvonala, minősége, motiváló hatása.
 • Az ellenőrzött pedagógus, vagy bármely dolgozó emberi méltóságát, és személyi jogait figyelembe kell venni a vizsgálat során.
 • A pedagógusok önállóan választhatják meg azokat az oktatási módszereket, melyek szerintük hatékonyan segítik a gyermekek fejlődését.
 • A pedagógus világnézete és értékrendje szerint kell, hogy végezze oktató-nevelő munkáját, és ennek alapján irányítsa és értékelje a gyermekek teljesítményét. A pedagógusok munkaközösségük véleményezésével megválaszthatják alkalmazott tankönyveiket, segédleteiket, taneszközöket.
 • A szakmai munkaközösségek kiértékelik az óralátogatások tapasztalatait, az ellenőrzést folytató vezető jelenlétében.
 • Az ellenőrzési tapasztalatokat meg kell osztani az érintett pedagógussal, írásos emlékeztető készül róla.
 • A szükséges hiányosságok pótlásáról határidőn belül gondoskodni kell.
 • Ellenőrzési terv készítése során különösen azokra a szakterületekre kell koncentrálni, ahol a mérési eredmények alacsonyabbak, vagy egyéb okból indokoltnak látja az igazgató.
 • Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője tájékoztatja.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A nevelő - oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelező tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is.

A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el a szakmai

munkaközösségek javaslata alapján. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai

munkaközösség.

Az ellenőrzés módszerei:

 • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása
 • írásos dokumentumok vizsgálata
 • tanulói munkák vizsgálata
 • szaktanácsadói, szakértői vélemény

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett pedagógus észrevételt tehet. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait-a feladatok egyidejű meghatározásával-nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.


 • LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLAT RENDJE
 • Az intézmény épülete névtáblával, és zászlóval van ellátva. A zászlót elhasználódás után cserélni kell, a névtáblát tisztán kell tartani.
 • Az iskola létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt lehet használni (külön igazgatói engedéllyel más alkalommal is) A tanulók részére a tanítás előtti időszakban, ügyelet alatt az udvar, rossz időben a 6. terem áll rendelkezésre.
 • Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, arra a célra lehet használni, melyre a helyiséget kialakították. Ha a helyiséget más célból szeretnék igénybe venni, pl. klubdélután, az iskola igazgatójának, vagy helyettesének engedélye szükséges.
 • A tantermekben, szertárakban, az iskola folyosóin, a tornatermekben, valamint az étkezőben minden esetben szükséges felügyeletet biztosítani.
 • A felügyeletet a tanórákon kívül az ügyeletes pedagógusok, valamint vezetésükkel ügyeletes tanulók látják el.
 • Az ügyeletes tanárok beosztását az igazgatóhelyettes, az ügyeletes tanulók ügyeleti rendjét az osztályfőnökök intézik és ellenőrzik.
 • A tantermek a tanórákon kívül zárva vannak, a nevelő kulccsal rendelkezik, ő engedi be a tanulókat.
 • A kulcsokat a portáról csak pedagógus viheti el, vagy az intézmény dolgozói.
 • Az iskola szertárait, tornatermeit, technikatermet is gondosan zárni kell.
 • Az öltözőt az átöltözés után a testnevelő tanár, vagy tanítók bezárják, óra végén kinyitják, hogy a bent lévő értékeket megőrizzük.
 • A tornatermet az iskola tanulói tanári felügyelet alatt használhatják tanítási időn túl is, amennyiben a sportköri órákat nem zavarja.
 • A tornaterem használatát esetenként a testnevelő tanár is engedélyezheti.
 • A sportlétesítményeket az iskola pedagógusai és dolgozói a kijelölt időben, ill. bármikor használhatják, ha más kötelező, vagy engedélyezett tevékenységet nem akadályoznak.
 • Az udvaron (sportudvaron) és a tornatermekben tanítási idő alatt a tanulók csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak.
 • A sportudvar, a tornatermek külső személyek általi használatáról az igazgató által aláírt szerződésben kell a feltételeket meghatározni.
 • Szerződés által kell meghatározni a büfé üzemeltetésének módját, feltételeit, illetve, ha más személyek kívánják az iskola helyiségeit használni.
 • Az iskola tanulói saját felelősségükre igénybe vehetik az udvart tanítás utáni időben.
 • Sötétedés után be kell zárni az udvart, ami a gondnok kötelessége.
 • A hátsó udvari bejáratot reggel nyolckor zárjuk, portásnak és a büfé tulajdonosának van kulcsa hozzá.
 • A kijáratnál csengővel lehet jelezni a kimeneteli szándékot, akkor a portás ajtót nyit.
 • A porta bezárása után a gondnoknak van kulcsa a kijárathoz.
 • Az iskola berendezéseit a pedagógusok és más alkalmazottak az igazgató engedélyével, esetenként magáncélra is használhatják.

Technika termek:

 • A technika termek ajtaját zárva kell tartani.
 • Gyermekek ott tartózkodása idején szükséges a felügyeletről gondoskodni.
 • Szigorúan be kell tartani az ott tartózkodásra és ottani munkára vonatkozó előírásokat, tanári utasításokat.

Ebédlő:

 • Az ebédlők között található konyhai részbe kizárólag az ott dolgozók léthetnek be.
 • Az ebédeltetés idején tanári felügyelet van az ebédlőkben.
 • Az étkező ügyeleti beosztását az alsós igazgatóhelyettes végzi.
 • Az ebédlő 11.45-től 14.30-ig van nyitva.
 • A napközis gyermekek étkeztetése az egyik meghatározott ebédlőben folyik, míg a menzások és felnőttek a másik ebédlőben étkezhetnek.
 • A tízórait a napközisek az ebédlőben, az első óra utáni szünetben fogyasztják el, felügyelet mellett.
 • A napközis nevelők osztják szét az uzsonnát a tanteremben.
 • Az ügyeletes nevelőnek ügyelnie kell arra, hogy az étkezés befejezése után tisztán, az asztalt újra terítve hagyják ott a tanulók.
 • Az étkezés kezdetén és végén imával adnak hálát az ételért, aki nem akarja mondani, csendben várja meg a többieket az étkezéssel.

Könyvtár:

 • Az iskolai könyvtár az iskola szervezeti egysége.
 • Működésének célja, hogy biztosítsa a pedagógusok iskolai tevékenységéhez, nevelő- oktató munkájához, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, használatát, könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását.
 • A könyvtár alapfeladata, gyűjteményének folyamatos fejlesztése, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, tanórai foglalkozások tartása, a helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
 • Kiegészítő feladata a tanórán kívüli foglalkozások tartása, más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, részvétel a könyvtárak közötti információcserében, szolgáltatások elérésének biztosítása, részvétel a könyvtárak közötti információcserében, közreműködés az iskolai tankönyvellátás lebonyolításában, helyi kiállítások, iskolai dekorációk megvalósítása.
 • A könyvtár a vásárolt dokumentumokat nyilvántartásba veszi, máshol/másoknál elhelyezett dokumentumokról nyilvántartást vezet.
 • Használóinak köre kiterjed az iskola tanulóira, dolgozóira, indokolt esetben egyéb személy. Pl. szülő is igénybe veheti szolgáltatásait.
 • A használók beiratkozásnál, első kölcsönzésnél adataikat megadva használhatják a könyvtárat.
 • A könyvtár szolgáltatásait - kártérítés feltétele mellett, a következő feltételekkel lehet igénybe venni:
 • A kölcsönzési időt be kell tartani
 • A kifüggesztett nyitvatartási időben, könyvtáros jelenlétében lehet kölcsönözni
 • Állományát, berendezési tárgyait, egyéb eszközeit rendeltetésszerűen lehet használni.
 • A helyiségre vonatkozó baleset és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.
 • Kölcsönzés pedagógusok által a könyvtáros engedélyével megoldható.
 • A könyvtár naponta 4 óra hossza alatt áll rendelkezésre, a kiírt nyitva tartás szerint.
 • Délelőttönként, de hetente két alkalommal délután is igénybe vehető 4 óra hosszára.
 • A könyvtáros kollégával történő egyeztetés alapján egyéb időpontokban is igénybe vehető a szolgáltatás.
 • Könyvek, folyóiratok kölcsönzése a tanév idején lehetséges, nyári szünet előtt el kell számolni a kint lévő dokumentumokkal.
 • Azok a dokumentumok, melyek a tanításhoz folyamatosan szükségesek, külön vannak nyilvántartva, év végén be kell adni a könyvtár számára.
 • A könyvtár rendelkezik Gyűjtőköri Szabályzattal, melyet a könyvtárosnál meg lehet tekinteni.
 • A könyvtárban megtalálhatók a következő dokumentumok: Pedagógiai Porgram, Minőségirányítási Program, Házirend, SZMSZ:

Büfé:

 • Az iskolai büfé reggel ½ 7-től, délután 13.30-ig tart nyitva.
 • A büfében csak olyan élelmiszerek tarthatók, melyeket a jogszabályok megengednek.
 • Lejárt szavatosságú ételt nem szabad árusítani.
 • A gyermekek a büfé szolgáltatásait a tanítás előtt, az óraközi szünetekben, valamint órák után vehetik igénybe.
 • A büfébe a szünet végét jelző csengetésig mehetnek a tanulók, ill. ha már nincs órájuk.
 • A büfé mellett is elfogyaszthatják a tanulók ennivalójukat, az épület mellett található szemetesbe kell tenni a hulladékot.
 • TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI ÉS RENDJE
 • Az iskolában tanórán kívüli foglalkozásként megszervezhető a napközis foglalkozásokon, valamint a sportköri foglalkozásokon túlmenően: tantárgyi szakkörök, felzárkóztató-fejlesztő foglalkozások, énekkar, tanulmányi versenyek, kulturális bemutatók, házi bajnokságok és diáknap.
 • A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes, kivéve a fejlesztő

foglalkozásokat. A részvétel egy tanévre szól, a beiratkozás szeptemberben esedékes.

 • Napközis foglalkozás az iskola 1-8. évfolyamos tanulóinak rendelkezésére áll.
 • Napközis foglalkozások a tanítási idő után közvetlenül kezdődnek, 16.00 óráig tartanak, ügyeletet 17.00 óráig biztosítunk.
 • A napközi működési rendjét a napközisek házirendje rögzíti, mely az iskolai Házirend része.
 • Napköziből csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján lehet eltávozni.
 • A napköziben felkészítő órákat, sportfoglalkozást, kulturális foglalkozást kell tartani tanári felügyelet mellett.
 • A napközibe az első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni, indokolt esetben kérheti a szülő év közben is gyermeke felvételét.
 • Lehetőség szerint napközibe minden jelentkezőt fel kell venni.
 • Amennyiben a napközisek létszáma meghaladná a törvényes felső határt, a kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni azt, kinek a felügyelete nem megoldott, vagy akik nehéz körülmények között élnek.
 • Egyéb tanórán kívüli foglalkozásokhoz csoportos vagy egyéni pedagógiai tartalmú tevékenykedtetés folyik, mely a tanulók fejlődését szolgálja. Az egyéb foglalkozások időkerete órák megtartásához, csoportbontáshoz, szakköri foglakozásokhoz tartozik, mely közzétételi lista szerint van meghatározva.

Az egyéb foglakozások célja: művészeti nevelés, testi-fizikai erőnlét fejlesztése,logikus gondolkodás képességének fejlesztése, a vizuális kultúra fejlesztése területén működik. Szervezeti formái: szakkörök , énekkar, sportkörök, tehetségfejlesztés, egyéni korrepetálás, felzárkóztatás

Időkeretek: a NAT 110/2012 Korm.9.§ szerint.


 • Évente egy alkalommal a tanév rendjében meghatározott időpontban kerül megrendezésre a diáknap, mely programját a DÖK állítja össze, véleményüket figyelembe véve állítjuk össze a nap eseményeit, összekapcsolva egészségnappal és gyermeknapi rendezvényekkel.
 • BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS AZOK SZÁMÁRA, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ ISKOLÁVAL
 • Az iskola szolgáltatásainak igénybe vétele nyitott külső használók részére, de a benntartózkodás nem zavarhatja a nevelő-oktató munkát, a nyugodt körülményeket.
 • Szülők fogadásának rendje fogadóórákon áll az egész tantestület a szülők rendelkezésére, telefonon is lehet előzetesen időpontot kérni az osztályfőnöktől vagy vezetőtől, személyes megbeszélésre.
 • A szülő ellenőrzőn keresztül is kérhet időpontot.
 • A hivatali időben megjelenő vendégek a portásnak bejelentik jövetelük célját, szükség esetén felvilágosítást kaphat az ügyintézés helyéről.
 • A fenntartó képviselőit, vagy más, hivatalos ügyben érkezőket az igazgató fogadja.
 • A tanfolyamokra érkezők a kijelölt helyen és időben tartózkodhatnak az épületben.
 • A kiállításokat felnőttek is megtekinthetik a kiállítás nyitvatartási ideje alatt.
 • Az iskola helyiségeit kulturális célból, előzetes egyeztetés után igénybe lehet venni, a feltételek betartása mellett.
 • A felnőttek tornatermi foglalkozásai után a résztvevőknek el kell hagyni az épületet.
 • A programok végeztével rendben kell elhagyni az épületet, melyet a gondnok kísér figyelemmel.
 • Engedélyezett kiállítások, tankönyvbemutatók során a közönséget megadott rendben lehet fogadni.
 • INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
 • Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja munkatársainak és a tanulóknak.
 • Baleset, vagy ennek veszélye esetén megtegye a szükséges intézkedéseket.
 • Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetén előírt utasításokat, a menekülési útvonalat.
 • AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, BALESET ESETÉN
 • Az iskola minden dolgozójának feladata, hogy a tanulók részére, egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha balesetet észlel, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
 • A dolgozóknak ismerni kell és betartani a munkavédelmi szabályzat előírásait, a tűzvédelmi utasítást és tűzriadó rendelkezéseit.
 • A helyi tanterv alapján, testnevelés, osztályfőnöki, technika,l kémia, fizika tantárgyak keretében oktatni kell a tanulók biztonságának, testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat, viselkedési formákat.
 • A nevelők tanórai foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, rendet megtartani, baleset-megelőzési szabályokat betartani.
 • Osztályfőnöki órákon ismertetni kell a vonatkozó szabályokat, az iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, különféle, iskolai foglalkozásokon tilos és elvárt magatartásformákat.
 • Az osztályfőnökök tanév elején megbeszélik a közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírásait, rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit , a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
 • Balesetvédelmi foglalkozást kell tartani tanulmányi kirándulások., túrák előtt, közhasznú munka végzése előtt, tanév végén, nyári idénybalesetek veszélyeire irányítva a foglalkozást.
 • A nevelőknek ki kell oktatni a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat előtt.
 • A balesetvédelmi foglalkozásokat az osztálynaplóban fel kell tüntetni.
 • A pedagógusnak meg kell győződnie visszakérdezéssel, hogy elsajátították-e az ismereteket.
 • A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait munkaköri leírásukba kell foglalni, valamint a munkavédelmi szabályzat is tartalmazza.
 • Az igazgató az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit a munkavédelmi szemlék során rendszeresen ellenőrzi.
 • A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármely baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul elsősegélyt kell nyújtani, ha szükséges orvost hívni, veszélyforrást megszüntetni, jelezni az esetet az igazgatónak.
 • E feladatok ellátásában bármely iskolai dolgozó észlelte, köteles részt venni.
 • Elsősegélyt csak az nyújthat, aki ért hozzá, bizonytalanság esetén meg kell várni az orvosi segítséget.
 • Minden balesetet ki kell vizsgálni, tisztázni a kiváltó okokat, kideríteni, hogy lehetett volna elkerülni a balesetet, meghozni az intézkedést hasonló esetek elkerülése érdekében.
 • A tanulóbalesetet előírt formanyomtatványon nyilván kell tartani.
 • A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt átadni a szülőnek, a harmadik példányt az iskola őrzi meg.
 • Súlyos balesetet azonnal be kell jelenteni a fenntartónak, kivizsgálásába munkavédelmi szakembert kell bevonni.
 • Biztosítjuk az Iskolaszéknek, Szülői Közösségnek és Dök-nek a súlyos tanulóbalesetek kivizsgálása során, képviselőjük részvételét.
 • Az iskolai nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes szabályokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.
 • KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
 • Az intézmény vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével a

kockázatelemzést elvégezni, a kockázatértékelési rendszert működtetni.

 • Fel kell mérni, és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat.
 • Az intézmény kockázatértékelési dokumentációjában megtalálhatók ezek az ismeretek, melyet minden dolgozónak ismernie kell.
 • A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA
 • A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást kötött a város Rendelőintézetével.
 • Az iskolaorvos végzi a tanulók egészségi állapotának ellenőrzését, szűrését és a kötelező oltását.
 • Évente két alkalommal fogászati szakrendelésen szűrik ki a problémákat, melyet kezeltetését már a szülő végzi.
 • A védőnők az előírásoknak megfelelően végzik a tanulók higiéniai, tisztasági szűréseit.
 • A pályaválasztás előtt rendszeresen orvosi vizsgálaton esnek át a végzősök.
 • A tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal az iskolaorvos végzi, valamint az iskola testnevelő tanárai.
 • A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
 • A védőnők elkészítik a könnyített és gyógy-testnevelésre javasolt gyermekek besorolását az iskolaorvos javaslata alapján
 • REKLÁMTEVÉKENYSÉG
 • Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető el.
 • Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, mely személyiségi, erkölcsi jogokat sért, vagy veszélyeztet.
 • Tilos olyan reklámot kitenni, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne.
 • Csak olyan reklám engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket közvetít, jó hatással van a tanulók személyiségének fejlődésére, oktatási, művelődési célt szolgál, erősíti a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi- erkölcsi értékrendet, vagy összefüggésben van az egészséges életmóddal, sportolással.
 • Társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység engedélyezhető, mely jogszabályba nem ütközik.
 • Országos és helyi választások alkalmával, a választási törvénynek megfelelően, az intézmény területén az eseményre vonatkozó tájékoztatók kifüggeszthetők.
 • Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezett.
 • Az intézmény külső falán cégek reklámjai nem lehetségesek.
 • RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
 • Iskolánk működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely az oktató-nevelő munka szokásos menetét akadályozza, ill. az iskola tanulónak, dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az iskola

épületét, felszereléseit veszélyezteti. Ilyen rendkívüli eseménynek minősül pl. természeti katasztrófa, tűz vagy robbanással történő fenyegetés.

 • Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának, tanulójának az iskola épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására, köteles azonnal az igazgató, távollétében a helyettesek tudomására juttatni.
 • Rendkívüli esemény idején intézkedésre jogosult felelős vezetőnek minősülnek: az igazgató, helyettesei, valamennyi osztályfőnök és szaktanár.
 • A rendkívüli eseményről értesíteni kell a fenntartót, tűzoltóságot, személyi sérülés esetén a mentőket, az esemény jellegétől függően a katasztrófaelhárító szerveket.
 • Rendkívüli esemény észlelésekor ugyanazok a menekülési útvonalak vonatkoznak, mint tűzriadó alkalmával. Az épületet el kell hagyni, és áramtalanítani kell.
 • A tanulócsoportoknak az épületből való kivezetéséért, a várakozás alatti felügyeletért az a pedagógus a felelős, aki az adott órán jelen volt.
 • A kiürítés során a mozgásában, cselekvésben korlátozott személyeket fokozottan segíteni kell.
 • A tanóra helyszínét az ott dolgozó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meggyőződhessen, nem maradt senki a teremben.
 • Az igazgatónak a kiürítéssel egy időben gondoskodni kell a kijáratok nyitásáról, a közművezetékek zárásáról, elsősegélynyújtás szervezéséről, rendvédelmi szervek fogadásáról.
 • Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét, távollétében az igazgatóhelyetteseket.
 • A vezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben tartózkodó valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását.
 • A vezető gondoskodik az épület elhagyásának lebonyolításában.
 • A tanulók és dolgozók magukkal viszik ruházatukat, felszerelésüket, az igazgató rádión keresztül segíti a tanulók kivezénylését.
 • A tanulási nap kiesését a törvények, rendeletek, tantestületi egyeztetés alapján pótolni kell, legkésőbb a tanév befejezése előtt, de lehetőleg az esetet követő hónap végéig.
 • A vezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról.
 • Jó idő esetén mindenki a városi sportpályára távozik, rossz időben a Művelődési Házba.
 • A bombariadó jelzése megegyezik a tűzriadó jelzésével.
 • Próbariadót minden évben legalább egyszer kell rendezni, amikor a próbariadó körülményeit az iskola tanulói előtt, valamint osztályközösségekben meg kell beszélni próbariadó megismételhető.
 • A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

A Diákönkormányzat a hatályos rendeletek szerint, saját hatáskörébe tartozó döntés meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét kikéri. Évente legalább egy alkalommal diák- közgyűlést tartanak a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából, jogszabályokban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének beszerzéséről az igazgató gondoskodik. A diákönkormányzat képviselőjét nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni azokban az ügyekben, ahol a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, véleményének kikérése kötelező.


 • Az intézmény biztosítja a DÖK működéséhez szükséges feltételeket.
 • A DÖk és az iskola vezetőivel való kapcsolattartás, a tanulók rendszeres tájékoztatása, tanulók véleménynyilvánításának formái, keretei a DÖK Működési Szabályzatában vannak rendezve.
 • A diákvezetők előzetesen egyeztetett időpontban megkereshetik vezető tanárukat, vagy igazgatót.
 • Az igazgató részt vesz az éves Diákközgyűlésen, általános tájékoztatást ad az intézménnyel kapcsolatban.
 • A DÖK működéséhez szükséges pénzeszközök nyilvántartását és elköltésének ellenőrzését a gazdasági vezető intézi a költségvetés terhére, a takarékossági szempontok figyelembe vételével.
 • Az iskola szükség esetén, indokolt esetben megnövelheti a kötelezően adott összeget duplájára.
 • Ezen összeg feletti rendelkezés joga a DÖK vezetőségét illeti, akik vezető tanár tanácsát kikérve dönthetnek az összeg elköltéséről.
 • Az iskolai DÖK segítő tanár és az iskola igazgatója kéthavonta megbeszélést tart igazgatóhelyettesek részvételével a tanulókat érintő kérdésekről. Az igazgató ismerteti azokat a tervezett intézkedéseket, melyek összefüggésben vannak a tanulói jogviszonnyal.
 • Az igazgató legalább öt munkanappal korábban köteles értesíteni a DÖK vezetőjét, diákvezetőjét azokról a tervezett intézkedésekről, melyekkel kapcsolatban egyetértési joguk van, illetőleg véleményüket kötelező kikérni.
 • Az átadást követő három napon belül az érdekelt felek közösen megvitatják és egyeztetik álláspontjukat.
 • A DÖK elsősorban a vezető tanárral áll kapcsolatban, akadályoztatás esetén a felsős igazgatóhelyettessel kell egyeztetni.
 • A DÖK működéséhez használhatja a kijelölt tantermet, az iskola berendezéseit, felszereléseit.
 • Feladatuk ellátásához igénybe vehetik a fénymásoló gépet.
 • A TANULÓK SZERVEZETT VÉLEMÉNYNYILVÁNYÍTÁSÁNAK ÉS RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁJA
 • A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla szolgálja, melyre ki kell tenni minden olyan igazgatói, nevelőtestületi, iskolaszéki döntést, amely érinti a tanulókat.
 • Az iskolarádión keresztül, valamint szóban történő tájékoztatás is lehetséges.
 • A tanulói vélemények nyilvánosságra hozatala céljából tanulói hirdetőtábla áll rendelkezésre a nevelői szoba mellett. A hirdetőtáblára kerülő hirdetményekről az iskolai Diákönkormányzat dönt, vezető tanáruk segítségével.
 • Az iskola tájékoztató eszköze az iskolarádió, melyet a DÖK működtet. A programot is ők határozzák meg vezetőjük útmutatásai alapján, a jó ízlés és változatosság keretei között.
 • Csütörtök reggelente "Reggeli gondolatok" címmel 15 perces előadás hallható pedagógus összeállításával, mint erkölcsiségre nevelő műsor.
 • A DÖK havonta ún. "Nyílt Napot" tarthat, melyen részt vesz az igazgató, vagy helyettesei, továbbá az a pedagógus, akinek jelenlétét korábban kérték a tanulók.

Ilyenkor kötetlen formában bárki elmondhatja véleményét, kérdést intézhet a jelenlévőkhöz. Nyílt Napot kezdeményezhet a DÖK. Vagy a tantestület is.

 • Az iskola titkárságán elhelyezett gyűjtőládába bármelyik tanuló tanítási napokon elhelyezheti kérdéseit, az iskolatitkár hetente egyszer átadja az igazgatónak a feltett kérdéseket.
 • A tanulók ügyeinek intézéséhez az iskolatitkár naponta a 3. és 4. szünetben segítséget nyújt.
 • A diákok az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthatnak minden, őket érintő kérdésekben az őket nevelő pedagógusokkal kapcsolatban, az iskola működésével kapcsolatban.
 • Tájékoztatást kaphat személyét, tanulmányait érintő kérdésekről.
 • A tanulók rendszeres tájékoztatása a fali hirdetőtábla segítségével történik, melyet az általános igazgatóhelyettes felügyel.
 • Minden tanuló jogában áll elmondani véleményét tanárának, osztályfőnökének, az iskola vezetőinek, egyénileg vagy közösség előtt.
 • SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI
 • A támogatások véleményezésével a "GYIV" felelősök és az osztályfőnökök járnak el elsősorban a tanuló szociális helyzetét figyelembe véve.
 • Az iskolai szociális bizottság tagjai: az igazgató, az Iskolaszék elnöke és a két gyermek és ifjúságvédelmi felelős.
 • A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, akinek szülei, vagy szülője munkanélküli, aki egyedül nevel gyermeket, magatartása és tanulmányi munkája megfelelő, esetleg állami gondozott.
 • AZ ISKOLAI SPORTKÖR ÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS
 • Az iskolai sportkör feladatait a testnevelő tanárok látják el sportköri foglalkozások tartásával.
 • A kapcsolattartás a nevelők és felsős igazgatóhelyettes által történik, esetleg kérhetik az igazgató részvételét is a megbeszélések során.
 • A sportköri tevékenységről munkaterv készül, mely az iskolai Munkaterv része.
 • Az elvégzett munkáról év végén a tanárok beszámolót tartanak nevelőtestületi értekezlet keretén belül, értékelik éves munkájukat.
 • A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS
 • Az iskolai tanulók számára a mindennapos testnevelést az óratervben meghatározott testnevelési órákon biztosítunk, heti 5 (3+2) tanórában a délelőtti foglakozások időkeretében. Ezen kívül délutáni sportfoglalkozásokon biztosítjuk a szakági sportolást.
 • A kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodunk a könnyített testnevelést igénylőkről. / orvosi igazolásra/
 • Élsportolók számára heti 2 óra testnevelés alóli felmentést biztosítunk, írásbeli kérelmekre, és igazolásokra.
 • Azoknak a tanulóknak, akiknek az Iskolaorvos ezt javasolja gyógy testnevelési foglakozásokat szervezünk. Ezt szakember segítségével az egyéni órakeret terhére megszervezzük.
 • Az iskolai sportkör önálló iskolai szervként működik, munkáját az iskola testnevelő tanárai segítik. A sportkör heti 2x45 perc rendszerességgel működik, mozgáslehetőséget biztosítva a kosárlabda, atlétika és teremfoci, valamint egyéb sportágakban. Az iskolai sportkör önálló szakmai programmal rendelkezik, mely az iskolai munkaterv része.
 • A sportfoglalkozások elosztása úgy történik, hogy minden napra jusson sportfoglalkozás, melyet kívánság szerint igénybe vehet minden tanuló.
 • Az iskolai sportkör nem működik diákönkormányzatként.
 • A foglalkozásokat tanévenként az iskolai munkatervben meghatározott napokon, időben, az ott megfogalmazott sportágakban, testnevelő tanár irányítása mellett kell szervezni.
 • A tömegsport foglalkozásokhoz az iskola biztosítja a sportudvart, tornatermeket, felszereléseket.
 • A tömegsport foglalkozások a tantárgyfelosztásban vannak rögzítve.
 • Minden év május 31-ig a testnevelő felméri az igényeket és javaslatot tesz a szakmai programjára.
 • A diákigazolványok és ezzel kapcsolatos nyomtatványok átvételének, tárolásának a térítési díj begyűjtésének, érvényesítésének, nyilvántartásának rendje.

A diákigazolvány igénylésére az tanuló jogosult. Az iskola diákigazolvánnyal látja el azon tanulóit, akik vele jogviszonyban vannak.

· Szolgáltató egységek:

 • Az iskolában élelmiszer-árusító üzlet és automata nem üzemel.
 • A környező élelmiszer üzletekből nem lehet olyan termékeket iskolába hozni, mely a tanulók egészségét károsítja és rontja a munka hatékonyságát.

Büfé működik az iskola területén, az iskolaegészségügy-szakszolgálat véleményével. Árukínálata megfelel az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.

 • Kiemelt figyelmet fordítunk a magatartási függőség és szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztására.
 • A lelki sérülés által megjelenő agresszió megelőzésére együttműködünk az Iskolaegészségügy-szolgálattal.
 • A tanuló bántalmazása vagy deviancia észlelésekor, iskolapszichológus segítségét kérjük.
 • Az egészségfejlesztésnél figyelembe vesszük a tanulók társadalmi, életkori sajátosságait. Felhívjuk a figyelmet / dohány, alkohol, s egyéb tudatmódosító szerek / valódi veszélyére.
 • Mulasztások engedélyezése, igazolások

Beteg gyermek nem látogathatja az intézményt, távollétét a szülő, vagy orvosa igazolhatja. Ha a tanuló az iskolában betegszik meg, a pedagógus gondoskodik elkülönítéséről, a szülők értesítéséről.

A tanuló távolmaradásának engedélyezése, a távolmaradás igazolása

 • A tanuló hiányzását tanítási óráról és tanításon kívüli foglalkozásról igazolni kell.
 • A hiányzás első napján közvetlenül, vagy közvetve köteles értesíteni az iskolát a hiányzás okáról, várható időtartamáról.
 • A szülő egy tanév során három nap hiányzását igazolhatja ellenőrzőn keresztül.
 • Kivételes esetben, pl. rövid külföldi tartózkodás esetén, az igazgató adhat engedélyt 3 napnál hosszabb távolmaradásra.
 • Betegség esetén orvosi igazolást fogadunk el, elsősorban ellenőrzőn keresztül, ill. orvos által kitöltött igazoló lap által, melyet a gyermek gyógyulása után legfeljebb 3 munkanapon belül bemutat osztályfőnökének.
 • Aki nem igazolja távol maradását, igazolatlanul mulaszt, melyről 10 óra elteltével tájékoztatjuk a szülőt, majd ismételt mulasztáskor a Gyermekjóléti Szolgálatot.
 • Ha a tanköteles tanuló 30 órát igazolatlanul mulaszt, értesítjük a Szabálysértési Hatóságot.
 • Ha 50 órát mulaszt igazolatlanul mulaszt értesítjük a Gyámhatóságot és Kormányhivatalt.
 • Egyéb foglalkozásokon is igazolni kell a távolmaradást.
 • Nem számít igazolatlan mulasztásnak, ha a tanuló iskolai ügy miatt hiányzik, iskolalátogatás max. 3 esetben lehetséges, melyet az osztályfőnök regisztrál.
 • Ha a tanuló egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri, meghaladja a 250 tanítási órát, egy tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tehessen.
 • Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évismétléssel folytathatja.
 • A tanuló tanítási óráról való távolmaradását a szaktanár az óra megkezdésekor beírja az osztálynaplóba, amennyiben elkésik az óráról a késések összeadódnak.

Az elkéső gyermek nem zárható ki tanóráról.

Ha a tanuló 20 igazolatlan órát meghaladóan mulasztott, akkor a nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét megtagadhatja, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

 • A tanulók mulasztásait az osztályfőnök havonta összesíti.
 • Ha a tanuló jogviszonya megszűnik, a tanulót a nyilvántartásból törölni kell.
 • A tanulók jutalmazása, elmarasztalása és díjazása
 • Azt a tanulót, aki folyamatosan példamutató magatartást, folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, a közösség életében aktívan részt vesz, tanulmányi- sport-kulturális versenyeken, bemutatókon képviseli az iskolát, hozzájárul az iskola jó hírnevéhez, írásos formában, jutalomban részesül. Közös munkát, egységes helytállást csoportos elismerésben és jutalomban lehet részesíteni.
 • A jutalmazás formái:
 • szaktanári dicséret
 • osztályfőnöki dicséret
 • napközis nevelői dicséret
 • igazgatói dicséret
 • nevelőtestületi dicséret
 • iskoladíj
 • Aki egész évben példamutató magatartást és kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, bizonyos tantárgyakból a kitűnő minősítést kaphatja év végi bizonyítványába.
 • Aki 4 évig kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezik, díszoklevelet kap, nevelőtestületi dicséretben részesül, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át az igazgatótól a tanuló.
 • A kitűnő tanulmányi eredményt elérők és példás magatartású tanulók oklevelet és könyvet kapnak jutalmul.
 • A jeles tanulmányi eredményt elérők oklevélben részesülnek.
 • A szaktárgyi versenyek helyezettjei könyvjutalomban részesülnek.
 • Az ISKOLADÍJ átadásra évente egy alkalommal, november 11-én kerül sor. Iskola- Napok rendezvénysorozat nyitó ünnepségén, mely legjelesebb elismerése iskolánknak. Évente egy nyolcadikos tanuló kaphatja a nevelőtestület döntése, alapján, aki méltónak bizonyul a jutalomra, mely egy serleg, iskolánk jelvényét, a tanuló nevét és az évet jelzi. Méltó jelölt híján nem adjuk át.
 • Szóbeli dicséret jár kisebb eredmények elérésekor, vagy közösségi munka végzése esetén.
 • Fegyelmező intézkedések:

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, folyamatosan fegyelmezetlen magatartást tanúsít, megszegi a Házirend előírásait, igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben részesül.

Az iskolai fegyelmezés formái:

 • Szaktanári figyelmeztetés, intéz, rovás
 • Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás
 • Igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás
 • Tantestületi figyelmeztetés, intés, rovás

A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben el lehet térni.

A fegyelmezésről írásos formában, ellenőrzőn keresztül értesítjük a szülőket. Súlyos kötelesség szegés esetén a fokozatoktól el lehet tekinteni, pl. agresszív viselkedés, egészségre ártalmas szerek iskolában hozatala, szándékos károkozás, felnőttek emberi méltóságának megsértése esetén.


Szándékos károkozás esetén a kártérítés mértékét az igazgató határozza meg.

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa tehet javaslatot, melyről az illetékes nevelő, vagy a tantestület dönt. A fegyelmező intézkedések és fokozatait a naplóba kerülnek bevezetésre.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a magasabb jogszabályokban leírtak szerint, fegyelmi eljárás indítható kivételes esetben

A magatartásjegy is lehet a tanuló jutalmazásának, vagy elmarasztalásának eszköze.

Csoportos jutalmazási formák: Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás ( színház v. kiállítás látogatáshoz).

2. Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb

fegyelemsértések megelőzésére szolgál, mint nevelési eszköz.

Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező intézkedésben vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. Az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi.

 • A tankönyvellátás
 • Az iskolai tankönyvellátásért az igazgató és a tankönyvfelelős a felelős.
 • Az iskola éves Munkatervébe rögzíteni kell azt, ki készíti el a tankönyvrendelést.
 • A tankönyvterjesztésben és megrendelésben közreműködőkkel az igazgató megállapodást köt a feladatokról, betartandó határidőkről, a terjesztés módjáról, helyéről, idejéről.
 • Az igazgató a Tankönyvjegyzék megjelenése után kikéri a szülők írásbeli beleegyezését a következő tanévben használandó tankönyvlistáról.
 • A tankönyvjegyzékből az iskola tantervei alapján a szakmai munkaközösségek és szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő könyveket.
 • Úgy kell behatárolni a megvételre javasolt tankönyveket, hogy azok lehetőleg ne haladják meg az állami normatíva összegét, mert tanulóink fele ingyenes tankönyvhöz jutáshoz jogosult.
 • 2013 szeptemberétől az első osztályban ingyen kapják a tartós tankönyveket, melyet év végén az iskola könyvtárába leadni kötelesek. Amennyiben a könyv megsérül, vagy használhatatlanná válik, annak ellenértékét megtéríteni kötelesek. A tartós tankönyveket négy éven át fogjuk használni.
 • A tankönyvek kiosztása után a felelősök elszámolnak a KELLÓ-val és a Tankerülettel.
 • Úgy rendeljük meg a tankönyveket, hogy maradjanak könyvtári példányaink is.
 • A tankönyvekből, a könyvtári példányok terhére a napközis termek polcaira is helyezünk könyveket, munka füzeteket és atlaszokat.
 • Számítanunk kell arra az esetre is, ha netán a tanuló elveszíti tankönyveit, pótolni tudjuk részre, s ingyenes tankönyvre jogosult, ingyenesen adjuk át részére.
 • A tankönyvellátásban részt vevő kollega az állami juttatáson kívül a minőségi munkáért járó kereset kiegészítésből részesedik.
 • A tartós tankönyvet a 4 év használati idő eltelte után igény esetén értékesítjük, az eredeti ár 20%-ért. S ennek bevételéből az iskolai könyvtárba visszafordítjuk.
 • Országos mérések:
 • Az országos mérés időpontját rendelet határozza meg.
 • A lebonyolítás tanítási napon, kötelező tanórai foglalkozás keretében történik.
 • A mérésben részt vevő pedagógus kötelező óráját a méréssel az adott napon összefüggő feladatok végrehajtásával teljesíti.
 • A mérésnek felelőse van, aki koordinálja. (80. §. 1-8)
 • A helyiségek bérbeadása:
 • Tornatermet igény szerint bérbe adjuk, mely nem megy az alapellátás rovására, nem minősül vállalkozásnak, mert nem haszonszerzés céljából folytatja e tevékenységet, hanem visszaforgatja a bérleti díjból származó bevételét a gyermekekre.
 • A szerződéseket a Tankerületi Központ köti.
 • Tilalmak

1. Az iskola egész területén tilos a dohányzás.

 • Hitelesítési rend:

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

Az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

Az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, A tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá.


 • Záró rendelkezések:

A nevelőtestület által elfogadott Szervezeti és Működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, 2017. 03. 27-én lép hatályba.

Az SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg érvényét veszti az iskola 2015. év júniusában elfogadott, módosított változata.

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni azokkal a dolgozókkal, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint akik kapcsolatban kerülnek az iskolával, meghatározott körben használják helyiségeit.

Az SZMSZben foglaltak megtartása az intézmény alkalmazotti körének és tanulójának kötelessége, és be kell tartani azoknak is, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel.


Monor, 2017. 03.27.


Rapcsányné Török Anna igazgató


.......................................... Alkalmazotti közösség képviselője

.......................................... .............................................. Nevelőtestület képviselője Nevelőtestület képviselője

.......................................... Szülői Közösség képviselője

.......................................... DÖK képviselője


Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák.

A mellékletben található szabályzatok - mint igazgatói utasítások - jelen SZMSZ változtatása nélkül is

módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy az intézmény felelős

vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.

A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi

munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő mellékletekkel rendelkezik:

 • sz. melléklet: Az intézményvezető közvetlen munkatársainak munkaköri leírása 2.sz. melléklet: Iratkezelési szabályzat

3..sz.melléklet: Munkavédelmi szabályzat 4.sz.melléklet. Tűzvédelmi szabályzat 5.sz.melléklet: Könyvtár működési rendje 6.sz. melléklet Tankönyvellátás rendje

Az SZMSZ módosítását az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2013.március 14-én elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják


 • sz melléklet

Ady Úti Általános Iskola Könyvtára

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az Ady Úti Általános Iskola (2200 Monor, Ady E. út 48-52.) könyvtárának működését a következők szerint szabályozza:

 • A könyvtárra vonatkozó általános adatok

A könyvtár neve: Ady Úti Általános Iskola Könyvtára

Címe, telefonszáma: 2200 Monor Ady E. út 48-52.; 06/29-613-670 A könyvtár jellege: iskolai könyvtár

A könyvtár elhelyezése: az iskola földszintjén az 52. teremben (24m2; 10-15 fő befogadású). Az iskolai könyvtár használata ingyenes.

 • A könyvtár fenntartása és felügyelete

Az iskola és a könyvtár fenntartója: Monor Városi Polgármesteri Hivatal Címe: 2200 Monor Kossuth L. u. 78-80.

A könyvtár felügyeleti szerve: Monor Városi Polgármesteri Hivatal Címe: 2200 Monor Kossuth L. u. 78-80.


Az iskola feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. Kinevezi a könyvtár vezetőjét, meghatározza munkaköri feladatait. Gondoskodik a rendszeres nyitva tartásról. A költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi feltételeinek javításához szükséges fejlesztési igényeket. A tervszerű állományépítés érdekében jóváhagyja a dokumentumok megvásárlását.


 • A könyvtár feladatai

Működésének célja: segítse az oktató-nevelő munkát, valamint segítse elő az iskolai könyvtárhasználók (nevelők, tanulók, egyéb dolgozók) általános műveltségének kiszélesítését

A könyvtár alaptevékenységei:

 • Általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt az iskola tanulói részére.
 • Gyűjteményét fejleszti, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 • Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát és kölcsönzését.
 • Részt vesz, ill. közreműködik az intézmény - oktatási, nevelési, helyi tantervének megfelelő könyvtári tevékenységben.
 • Részvétel az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában.

Kiegészítő feladatok:

 • Könyvtárat heti rendszerességgel (1 alkalom) foglalkozás megtartására tanteremként használhatja az iskola (10-15 fő befogadásáig).
 • Olvasótermi lehetőséget biztosít.
 • Szöveges dokumentumok előre bejelentett másolásának, nyomtatásának lehetőségét korlátozott terjedelemben biztosítja.
 • Kapcsolattartás a városi könyvtárral.
 • A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre

A könyvtár az alapfeladataihoz és az olvasók igényeihez igazodva folyamatosan, tervszerűen gondozza állományát. Az állománygyarapítás önálló beszerzéssel történik. A gyűjtemény vásárlás és ritkán ajándékozás formájában gyarapszik. Iskolai könyvtárként igyekszik a gyarapítási kerethez mérten széles körben gyűjteni a tanulók és a pedagógusok tanulásához- tanításához, tájékozódásához, művelődéséhez, szórakozásához szükséges dokumentumokat.

A gyűjteménybe könyvek és kevés számú videokazetta (többnyire saját felvételek iskolai rendezvényekről) valamint csekély mennyiségű elektronikus dokumentum (cd) tartozik. Ez utóbbiak csak a tanárok számára kölcsönözhetők.

A megvásárolandó könyvek kiválasztásánál, és a példányszám megállapításánál döntő szempont a várható felhasználói igény, amellett pedig az oktatási követelmények figyelembe vétele, valamint az iskola Helyi Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok megvalósulása.


Az állomány részét képezik a tanított tankönyvek, az általános iskolai tananyagban szereplő kötelező olvasmányok, az oktatásban felhasználható általános és szakirányú kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, tanári segédletek, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai szakirodalom, kiemelten a 6-14 éves korosztályra vonatkozóan, valamint- alacsony példányszámban - helytörténeti anyagok.

Könyvtár teljes gyűjtőköri szabályzata külön mellékelve.

 • Az állomány elhelyezése

A könyvállományt szabadpolcokon helyezzük el. Összesen 56 darab 1,5 méteres polcból álló polcrendszer van a helyiség négy fala mentén a padlótól a plafonig felállítva.

Az állomány tagolódása:

 • kézikönyvtár és olvasótermi állomány: a könyvtárunkban a lexikonok, szótárak és az enciklopédiák kivételével valamennyi könyv kölcsönözhető. Azokat csak helyben használhatják.
 • szépirodalmi alkotások: szerzői betűrend szerint helyezzük el a polcokon.
 • gyermekirodalom: a dokumentumokat állományrészenként, tematika alapján helyezzük el a polcokon (tankönyvek évfolyamonként, versek, mesék, mondák, ismeretterjesztő könyvek stb.) szerzői betűrendtől függetlenül; különböző sorozatokat együtt kezelünk (pl. Mi micsoda sorozat).

A csekély számú állományra való tekintettel nem készülnek cédulakatalógusok.

 • Állományba vétel, állományvédelem
 • A könyvtár köteles minden dokumentumát folyamatosan nyilvántartásba venni. A dokumentumokat a megérkezéstől számítva egy héten belül leltárba vesszük; ellátjuk tulajdonbélyegzővel és leltári számmal.
 • Az állományt leltárkönyvben tartjuk nyilván.
 • Az elveszett, elhasználódott és elavult könyveket évente töröljük az állományból.
 • Az állományt tételesen ellenőrizzük az állományvédelmi rendeletben előírt időszakonként (10 ezer kötet alatt kétévenként).
 • A könyvtáros munkarendje

A könyvtár nyitva tartása: heti 22 óra. A tanárok, valamint a tanulók számára elérhető időpontokban (délelőtt és délután is). Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév tanításaihoz, az iskolai szünidőkben zárva tart.

A könyvtáros feladatai:

 • A könyvtárhasználó adatai közül a neve szerepel a kölcsönzési nyilvántartásban. A többi adat az osztálynaplókban található.
 • A dokumentumok nyilvántartásba vétele (leltárkönyv).
 • Kölcsönzési nyilvántartás vezetése.
 • Rend tartása a szabadpolcos térben; az olvasó tájékozódásának megkönnyítése (feliratok elhelyezésével a polcokon).
 • A késedelmes olvasók figyelemmel kísérése, felszólítása.
 • Az elveszett és megrongált dokumentumok árának megtéríttetése.
 • Az elhasználódott, de pótolhatatlan könyvek újraköttetése.
 • Az olvasók eligazodásának, tájékozódásának, önálló könyvtárhasználatának segítése.
 • A tanulók és a tanárok igényeinek figyelembe vétele, összegyűjtése.
 • Az olvasók által keresett - az állományból még hiányzó- dokumentumok beszerzése.
 • Részvétel a tankönyvellátásban.
 • Könyvtárhasználati órák tartása (a magyar nyelv és informatika óra pedagógiai programja).
 • Az iskolai könyvtár használatai szabályzata

Az iskolai könyvtár használata során az alábbi fő feladatokat kell teljesíteni:

 • A könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással, az iskolai munkához kapcsolódó irodalom felkutatásában.
 • A könyvtárhasználó részére a megfelelő irodalmat meg kell ajánlani és az ilyen igényét könyvkölcsönzéssel, ill. helyi olvasás lehetőségével biztosítani.
 • A kölcsönzésekről nyilvántartást kell vezetni. A kikölcsönzött dokumentumokról a kiadástól a visszavételig nyilvántartást kell vezetni.
 • A vissza nem hozott könyveket felszólítással, térítési kötelezettség megvalósításával kell a könyvtár állományába visszajuttatni.
 • A könyvtár kulcsai a könyvtáros-tanárnál és az iskola portáján helyezendők el.
 • Beiratkozás
 • A könyvtárnak tagja lehet az iskola minden nevelője, tanulója, tanárjelöltje, valamint az iskolai adminisztratív és technikai dolgozói.
 • A beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele díjtalan.
 • A könyvtárhasználónak csak a nevét és az osztályát jegyezzük fel, egyéb adatok az osztálynaplókban (és a személyi anyagokban) találhatók.
 • Kölcsönzés
 • Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében maximum 1 darab könyv, tanárjelöltek számára 6 darab, pedagógusok esetében nem korlátozott. A kikölcsönzött könyveket a tanulók egy hétre, a tanárjelöltek a gyakorlatuk idejére kapják meg.

A pedagógusok a tankönyveket, szakirodalmat, segédleteket egy tanévre kölcsönözhetik, egyéb dokumentumokat 3 hónapra. Esetenként megegyezés szerint hosszabb időre is lehet kölcsönözni.

 • A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
 • A kölcsönzéseket a könyvtáros tartja nyilván. A nyilvántartás formája: számítógépen.
 • Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak személyesen és a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A kölcsönzés rendezésekor (visszahozatal) meg kell várni az adminisztáció befejezését.
 • Az elveszített vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy forgalmi áron megtéríteni. Adott esetben - megegyezés szerint
 • a könyvtár számára szükséges más művel is pótolható az elveszített vagy megrongálódott könyv.
 • Helyben használat

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

enciklopédiák, lexikonok, szótárak. Az olvasók egy-egy tanórára, ill. a könyvtár zárásától a következő nyitásig ezeket is elvihetik. (A tanulók csak indokolt esetben és külön szaktanári kérésre kölcsönözhetik ki ezeket a fenti időtartamra.)

 • Csoportos használat
 • Alacsony létszámú tanulócsoportok, szakkörök részére órák, foglalkozások tarthatók a könyvtárban az osztályfőnökök, szaktanárok, szakkörvezetők, tanárjelöltek irányításával.
 • A foglalkozások, szakkörök megtartására az elfogadott, a könyvtári nyitvatartási időnek megfeleltetett ütemterv szerint kerülhet sor. Ettől eltérő időpontban egyeztetés után.
 • A könyvtárban tartott óra alatt az óravezető tanár felel a könyvtár rendjéért, állományáért.
 • A könyvtár órarendszerű tanítás és/vagy értekezletek számára nem vehetők igénybe kis alapterülete miatt, valamint azért mert akadályoznák a könyvtár működését.
 • Az iskolai könyvtár gazdálkodása

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi költségvetés alapján kell kialakítani, meghatározni úgy, hogy a tervszerű állományfejlesztés megvalósulhasson. A könyvtárfejlesztésre kötelezően felhasználható keretet szintén állományfejlesztésre fordítjuk.

Az ellátmány az alábbi célokra fordítható:

 • tankönyvek
 • kötelező olvasmányok, szépirodalom
 • gyermekirodalom (versek, mesék, ismeretterjesztő könyvek)
 • állományrészek fejlesztése (történelem, anyanyelv és irodalom stb.)

Egyéb az ellátmánynál nagyobb értékű könyvtári eszközök vásárlása csak az intézmény vezetőjének hozzájárulásával történhet.

 • Záró rendelkezések

A könyvtári szabályzat állapotáról, a szükséges módosításokról - a könyvtáros javaslatainak figyelembe vételével - az igazgató gondoskodik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok alapján készült. A szabályzat visszavonásig érvényes; egyúttal minden korábbi szabályozás érvényét veszti.

Monor, ............év ...............hó............ nap

Rapcsányné Török Anna

Igazgatónő


·sz melléklet

 • IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ezen iratkezelési szabályzat hatálya kiterjed a monori Ady Úti Általános Iskola valamennyi tevékenységével összefüggésben keletkezett minden iratra, továbbá a szerződések iktatására.

Ø BEJÖVŐ POSTA

A sima, illetve ajánlott, térti-vevényes postai küldeményeket az intézmény postai meghatalmazással ellátott dolgozója veszi át naponta és adja át közvetlenül az iskolatitkárnak, majd az igazgató bontja fel a leveleket, iktatópecséttel látja el, szignózza és kijelöli az ügyintézésért felelős személyt. Az iskolatitkár iktatja a küldeményeket.

Az átvett iratokról az iskolatitkár nyilvántartást vezet. Sorszámozott iktatókönyvbe iktatjuk időrendben az érkező és kimenő leveleket. Kivételt képeznek a magánjellegű küldemények, melyeket a címzettnek kell közvetlenül átadni. Az interneten érkezett levelek is iktatásra kerülnek.

Témakörönként is iktatjuk a küldeményeket, tárgy szerint.

Az "sk. felbontásra" jelzésű küldemények csak abban az esetben bonthatók fel, ha erre a címzett- tartósabb távolléte (szabadság, betegség stb.) esetén - szóban vagy írásban felhatalmazást ad, vagy elrendeli, hogy a részére ilyen jelzéssel érkezett küldeményeket az iratkezelési szabályzat előírásai szerint kezeljék.

Ha a küldemény értéket (pénzt, csekket) is tartalmaz, azt az iraton is fel kell tüntetni és az értékküldemény átadás-átvételét - a pontos összeg feltüntetésével - külön kell lebonyolítani. Amennyiben a küldeményben jelölt mellékletek nem érkeztek meg a küldeménnyel együtt, azt szintén fel kell tüntetni az iraton.

A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

 • iktatószámot, mely minden év elején egyessel kezdődő folyamatos sorszámmal indul
 • keltezést, (érkezés kelte)
 • címzettet
 • küldő szerv vagy személy megnevezését,
 • levél tartalmát,
 • számla esetén a kibocsátó szerv, számlaszám és összeg kerüljön feltüntetésre,
 • továbbá a borítékot minden esetben a levélhez kell tűzni a ragszám és egyéb körülmények igazolására.

Számla iktatása:

Amennyiben a küldeményben számla, pénz vagy csekk van, a fentiek szerinti iktatást, valamint az igazgatóval történő aláíratást követően a számlakönyvvel kell a fenntartó pénzügyi osztályára az eredeti példányt továbbítani.

A számlák átvételének igazolására a pénzügyi munkatársnak alá kell írnia a számlakönyvet.

Iratok továbbítása:

Amennyiben a beérkezett iratok intézkedést kívánnak, úgy azokat az igazgató a feladatkörnek megfelelően az ügy vitelére köteles személyre szignálja, az intézkedési határidő megjelölésével. Az a személy, akire az ügyvezető rászignálta a beérkezett iratot köteles azt határidőn belül megválaszolni, illetve az alapján intézkedni.

Amennyiben a beérkezett iratok között van olyan, ami intézkedést nem kíván, úgy annak irattárba, illetve előzményeihez való csatolására a központi iratkezelést ellátó személy köteles.

Ø NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ESZKÖZEI

Az iktatás része az iktatóbélyegző lenyomatának elhelyezése az iraton. A lenyomaton szereplő adatokat minden esetben ki kell tölteni.

Az iktatóbélyegző lenyomatának a következőket kell tartalmaznia:

 • "érkezett" megjelölés,
 • iktatási év, hó, nap.

továbbá mellé kézzel az alábbiakat kell rögzíteni:

 • az iktatószám,
 • mellékletek száma.

Iktatókönyv használata kötelező. Az iktatókönyvet közhiteles okiratnak kell tekinteni, és bármely hatósági eljárásnál az abban történt bejegyzések bizonyítékként felhasználhatók.

Az iktatókönyveket évenként kell megnyitni és hitelesíteni. A könyv fedőlapján fel kell tüntetni a társaság pontos nevét valamint az évszámot. Év végén az iktatókönyvet lezárjuk.

Ø 3

 • KIMENŐ POSTA

A kimenő iratokat az elküldés előtt a kijelölt munkatárs részére kell átadni, aki köteles ezekről nyilvántartást vezetni.

Iktatás nélkül irat nem küldhető el az intézmény nevében.


Az elkészült iratokat iktatókönyvvel kell átadni továbbítás, kiküldés céljából. Más gazdálkodó szervhez, bankhoz stb. postázás útján küldött iratokat az erre a célra szolgáló iktatókönyvbe kell beírni és a postára adás időpontját regisztrálni.

Minden kimenő iratról másolati példányt az előzményekhez kell csatolni. Ajánlott feladás esetén a feladást igazoló szelvény is, továbbá tértivevény esetén a tértivevény utólag kerüljön csatolásra.

Számlák esetén azokat iktatókönyvvel kell átadni továbbítás, kiküldés céljából, illetve postai úton tértivevénnyel megküldeni.

Ø AZ ISKOLA HIVATALOS BÉLYEGZŐI ÉS ALKALMAZÁSUK

Az intézmény részéről elküldésre kerülő leveleken és más iratokon el kell helyezni az iskola megnevezését, címét tartalmazó bélyegző lenyomatát.

SZERZŐDÉSEK IKTATÁSA

Jelen iratkezelési szabályzatban megállapítottak irányadóak a szerződések iktatására azzal, hogy a szerződéseket elkülönítetten kell iktatni.

A szerződések az alábbi típusok szerint kerülnek külön iktatásra:

 • bérleti szerződések
 • vállalkozási szerződések (műszaki, karbantartási, felújítási, javítási stb.)
 • munkaszerződések
 • támogatási szerződések
 • egyéb szerződések (háromoldalú szerződések stb.)

Ezen szabályzat a mai naptól lép hatályba, ezzel egyidejűleg minden korábbi iratkezelésre vonatkozó rendelkezés és gyakorlat hatályát veszti.