Iskolánkról

Iskolánkról


Célkitűzésünkegy olyan iskola kialakításról szól:

- ahol komoly szerepet kapnak az alapvető emberi értékek: egymás tisztelete, a közösség építése, az egymásra figyelés, empátia, becsület

- ahol a nevelés, a tanuló személyiségformálása elsődleges szerepet kap a mindennapokban, a magas színvonalú oktató munka mellett

- ahol a középpontban mindenkor a gyermek áll, az ő érdekében történik minden: fontos testi-lelki egészséges fejlődése, értelmi képességeinek kibontakoztatása együttműködve a szülőkkel, partnerszervezetekkel

- ahol sokoldalúan közvetítik a tudást, a gyermek motiváltsága alapfeltétel: érdeklődve, kíváncsian fordulhat az új közvetítendő tudása irányába

- ahová szívesen hozzák a szülők gyermekeiket, mert tudják, hogy ránk bízhatják őket

- ahol elkötelezett, hivatástudattal rendelkező pedagógusok várják a gyerekeket

- ahol olyan belső összhanggal bíró nevelői közösség jöhet létre, melynek megtartó ereje van: az új munkatársakat szívesen fogadja, a régóta bizonyítókat megbecsüli és elismeri

- ahol jó az alkalmazkodás a változó környezetből kiinduló megváltozott igényekhez, elvárásokhoz: azaz rugalmasság jellemzi

- ahol nyitottak az új kihívásokra, egyaránt jellemző a hagyományok, a hagyományos értékek tisztelete, és az innováció iránti igény; jövőképe proaktív

- amely munkahelyként vonzó: biztosítja a fejlődéshez, esetleg előmenetelhez az utat, a munkaterhelés egyenletes, minimális a fluktuáció

- ahol lényeges a kommunikáció, az érintettek megfelelő tájékoztatása

- ahol segítően fordulnak a szülők problémái felé, tanácsokkal segítik a gyermeknevelést

- ahol jó a kapcsolat partnerszervezetekkel, az iskola megbecsült intézménye a városnak

- ahol fokozott szerepet kap az intézmény pedagógiájában az egyéni bánásmód, a személyre szóló oktatás, a mennyiségi és minőségi differenciálás

- ahol helyük van a közösségben a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, ahol a pedagógus folyamatosan figyelemmel kísérve tanítványai fejlődését, észleli, ha valakinek speciális fejlesztésre van szüksége, és további szakértői vizsgálatot indítványoz - pedagógiája preventív

- ahol fontos ügy a lemorzsolódással fenyegetett tanulók és a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók fejlesztése, felzárkóztatása

- ahol mindenkor szem előtt tartják a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, és lépéseket tesznek a hátránykompenzációra

- ahol hangsúlyos az alapkompetenciák fejlesztése

- ahol komolyan felkészítik a tanulókat továbbtanulásra, figyelmet fordítanak a pályaorientációra

- ahol a mérési eredményeket átgondolva, értékelve, tanulságokat a pedagógiai gyakorlatba beépítve folyik az oktató munka


Elveink, pedagógiánk:

Az oktatási intézmény értéket közvetít, értéket ad át és formál. Kifejleszt alapvető emberi képességeket, mint például: kitartás, szolidaritás, tisztesség, tolerancia, együttműködési képesség, empátia és felelősségvállalás, melyek alkalmassá teszik a gyermeket a majdani felnőtt életre, a közösségben betöltött szerepre. A közösséget ki kell alakítani, formálni, erősíteni.

Pedagógiai felfogásunkra jellemző: az oktatást és nevelést párhuzamosan folytatjuk, hiszen a gyermek egészséges értelmi és lelki képességekkel rendelkező személyiség.

Legfontosabb célkitűzésünk: hogy tanítványaink eredményesen tudjanak megküzdeni a jövőben rájuk váró kihívásokra.

A tantestület egésze egységes nevelési elvekkel, valódi hivatástudattal rendelkezik, munkája iránt elkötelezett, jól képzett.Igényük van szakmai és pedagógiai tudásuk folyamatos fejlesztésére. Mindenki igyekszik aktívan részt venni a nevelési és oktatási kérdések, problémák megoldásában. Sokan munkaköri kötelességeiken jóval túl is részt vállalnak a többlet feladatokból.

Fontos, hogy jellemezzen bennünket a sokrétű, magas színvonalú nevelés-oktatás, az ennek megfelelő környezet kialakítása, mely nem csupán a formális tanulás színhelye, a nyitottság, a sokféleség, az innováció iránti igény kultúrája.

Ugyanakkor tovább kell vinnünk azokat a hagyományokat, melyek eddig formálták intézményünk arculatát, ezzel biztosítva önazonosságunkat.

Az iskola sikere: tanulói sikerben nyilvánul meg, sajnos nem azonnal mérhető. Törekednünk kell új, hatékony tanulási modellek megismerésére és adaptálására saját helyi igényeinkhez és lehetőségeinkhez alakítva azokat. Minderre azért van szükség, mert a változó világ, a tudásalapú társadalom követelményei ezt kívánják. Alkalmazkodnunk kell a környezetből érkező igényekhez.

A témahetek szervezése, projektoktatási módszer, a használható tudás átadása, a differenciálás, az egyéni bánásmód és a személyre szabott oktatás, az egyéni fejlesztési tervek, a tehetségfejlesztés, a kooperatív oktatás, az adaptív oktatás és az autonóm tanulás, az IKT eszközök fokozott használata mind ezt a célt szolgálják. Fontos tehát az innováció iráni igény, a rugalmasság, természetesen az eddig jól bevált gyakorlataink és hagyományaink megtartása és továbbadása mellett.

Itt olvashatnak a képekre kattintva a következőkről:

Iskolánk múltjaTanáraink

Osztályaink

Szülői közösség

Diákönkormányzat

Alapítvány