Alapítvány

Alapítvány

Az Ady Úti Általános Iskolát az alábbi alapítvány támogatja (lásd az alapító okiratunk kivonatában):

Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány

Az alábbi OTP Bank Rt. számlaszámon támogathatják közhasznú alapítványunkat:

11742056-20001845

Közhasznú alapítványunk jogosult a felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-ának elfogadására, felhasználására az alábbi adószámon keresztül:

18698312-1-13

Támogatásaikat tisztelettel köszönjük:

Huszthyné Juhász Márta sk.

alapítványi elnök


Az Alapító okirat kivonata itt olvasható. 

Az Ady Úti Általános Iskolát az alábbi alapítvány támogatja:

Alapító okirat - kivonata

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Jelen alapító okirattal az Alapító Közhasznú Alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

 1. Az Alapítvány általános adatai fejezetből:

 1. Az Alapító neve: Vásárhelyi Géza

 1. Az Alapítvány neve: Ökumenikus - Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

Az alapítvány rövidített elnevezése: Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány

 1. Az Alapítvány székhelye: Ady Úti Általános Iskola, 2200 Monor, Ady E.u. 48-52.

 1. Az alapítvány célja és feladatai fejezetből:

 1. Az alapítvány elsődleges célja:

Az alapítvány alapvető célja, hogy elősegítse a főleg monori és Monor környéki ökumenikus szellemiségű és a magyar hagyományokat figyelembe vevő nevelés, oktatás és kultúra kiteljesedését, színvonalának emelését; segítse a gyermekek, a tanuló ifjúság és felnőttek ezen szellemiségre és hagyományra is vonatkozó ismeretszerzési lehetőségét.

Az alapítvány alapvető céljai közé tartozik, hogy teremtsen alapot az ökumenikus nevelés, oktatás és kultúra tárgyi és szellemi feltételeinek javítására, hogy ezeken keresztül a lelki erősödés is megteremtődjön.

Az alapítvány közösségi feladatokat lát el, illetve segít.

Az alapítvány céljai, ebből adódó feladatai és a támogatandó intézmények pedagógiai-nevelési és kulturális programjaiban meghatározott nevelési, oktatási és kulturális alapelvek, célok, feladatok, eljárások egymással megfelelősséget mutatnak.

 1. Az alapítvány célul és feladatul tűzi ki különösen:

 • a pedagógiai-nevelési programban kiemeltebben kezelt, képzési, nevelési területek (pl.: Ökumenikus Általános Iskola esete) elsajátításában, eszközigényében a segítségnyújtást;

 • az intézményi költségvetésből nem teljesen megoldható más, egyéb tárgyi, dologi jellegű kiadások támogatását;

 • a tehetséges gyermekek, tanulóifjak további ismeretszerzésének, tudásgyarapításának, elismertségének (pl. versenyek, tanfolyamok, tanulmányutak, díjak) elősegítését;

 • a tudásban, ismeretben lemaradottak felzárkóztatásához (pl.: a tanulás megtanításához, a korrepetáláshoz) a segítségadást;

 • a rászoruló gyermekek, tanulók támogatását a pihenésükkel egybekötött ismeretszerzési lehetőségek terén (pl. táborozások, kirándulások, kulturális események látogatása);

 • a gyermekekre vonatkozó, különböző- az ökumenikus szellemiséghez is kapcsolódó kitüntetésekhez, jutalmazásokhoz az erkölcsi és anyagi hozzájárulást;

 • az alapítvány által segített intézmény, valamint Monoron és környékén található, főleg a történelmi, így a katolikus, református, evangélikus és baptista egyházak kapcsolatának erősítését, ezen kívül más intézményekkel kialakított és kialakítandó kapcsolódásnak a támogatását;

 • a szervezhető ökumenikus óvodai és középiskolai, vagy más hasonló szellemiségű nevelési, oktatási, kulturális kötődésű intézmény, szerveződés alapjainak megteremtését;

 • a pedagógusok esetében az új ismeretek szerzésére, a régiek felfrissítésére, az új módszerek elsajátítására irányuló tevékenységek (pl. tanfolyamok, tanulmányutak) elősegítését;

 • a közösségi életre nevelő, a magyarság hagyományait őrző és teremtő, új ismereteket nyújtó kezdeményezések, rendezvények (pl. tanfolyamok, előadások, kulturális események) támogatását;

 • a kultúrateremtés és erősítés alapjaként az olvasás megszerettetésének többoldalú (anyagi, erkölcsi) támogatását;

 • a család-, a gyermek- és ifjúságvédelem előtérbe helyező segítését és támogatását (oly módon, hogy mindenekelőtt a szülők felé történjen a rávezetés, rádöbbenés, meggyőzés, miszerint az életünk nehézségei ellenére az elsődleges nevelési hely továbbra is a család);

 • a keresztény/keresztyény kultúra értékeinek, valamint a magyar sorskérdések fel - és megmutatásának, a magyarságtudat megerősítésének támogatását az intézményi nevelésen és oktatáson belüli kiemelődésen, ezen kívül a kapcsolódó ismeretterjesztő és kulturális rendezvényeken keresztül.

 1. Az alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket látja el:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

 • tudományos tevékenység, kutatás,

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

 • kulturális tevékenység,

 • kulturális örökség megóvása,

 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

  III. Az alapítvány vagyona és felhasználásának módjai fejezetből:

  1. Az alapítvány céljainak megvalósulását a vagyona szolgálja.

Az alapítvány vagyona forintszámlából, illetőleg - ha az alapítvány részére deviza átutalás érkezne - devizaszámlából, továbbá ingó és ingatlan vagyonból állhat.

Az alapítvány vagyona fedezetet nyújt az alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges kiadásokra.

Az alapítvány vagyona csak az alapítvány céljaira használható fel.

  2. Az alapítvány vagyona növekedhet a csatlakozók, adományozók hozzájárulásaival, illetve a kezelő szerv gazdálkodásainak eredményével.

  Az adományozók által kifejezett konkrét alapítványi célra nyújtott adományt az alapítvány külön kezeli, és csak a megjelölt célra használhatja fel.

  Az alapítvány külföldi, vagy belföldi személy által felajánlott devizaösszeget is elfogadhat.

3. Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítvány céljaira rendelt vagyonból: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről - esetleges pályázat útján - anyagi támogatást nyújthat az alapítvány fent megjelölt céljainak elérése érdekében.

 1. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány országgyűlési-, fővárosi és megyei önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.

  IV. Az alapítvány szervezete fejezetből:

 1. Az alapítvány kezelője:

Az alapítvány legfőbb döntéshozó, valamint ügyintéző- és képviseleti szerve a kuratórium, mely kezeli az alapítványi vagyont és a tevékenységét a jelen okiratban és a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A kuratórium 7 tagból áll, és az elnök vezeti.

A kuratórium elnöke: Huszthyné Juhász Márta ; kuratóriumi tagok: Bernula Zsoltné, Bicskei Józsefné és Vásárhelyi Géza

 1. A kuratórium működése:

A kuratórium ülései nyilvánosak. Amennyiben az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, az elnök zárt ülést rendel el.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi célnak megfelelő felhasználásról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

  V. Az alapítvány képviselet fejezetből:

Az alapítványt a kuratórium elnöke, Huszthyné Juhász Márta jogosult képviselni.

VI. Az alapítványhoz történő csatlakozás fejezetből:

1. Az alapítvány nyitott, ahhoz akár belföldi-, akár külföldi - természetes vagy jogi személy csatlakozhat.

  2. A csatlakozás feltétele az alapítvány céljainak és szabályainak elfogadása.

3. A csatlakozási szándék elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma határoz.

4. Az alapítványhoz csatlakozott személyek vagy szervezetek javaslatot tehetnek az alapítvány kuratóriumának az alapítványi célok megvalósítására vonatkozóan.

5. Az alapítvány javára teljesített juttatás önmagában nem jelent csatlakozást az alapítványhoz.

VII. Záró rendelkezések fejezetből:

Ha az alapítvány megszűnik, a megmaradt vagyont a Monoron található katolikus, református, evangélikus és baptista egyházak részére kell egyenlő arányban átadni, akik átvett az összeget a jelen alapító okiratban megjelölt célok szem előtt tartásával kell, hogy felhasználják.

PEST MEGYEI BÍRÓSÁG

12.Pk.60.330/2002/2.számú végzésből:

A Pest Megyei Bíróság az Ökumenikus-Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítványt AM 2260. szám alatt nyilvántartásba veszi.

Budapest, 2002. augusztus 12.

PEST MEGYEI BÍRÓSÁG

12.Pk.60.330/2002/3.számú végzésből:

"Ökumenikus - Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítvány" 2002. augusztus 12. napján kelt 2. sorszámú végzése

2002. szeptember 21. napján

jogerőre emelkedett.

Budapest, 2002. szeptember 23.

PEST MEGYEI BÍRÓSÁG

12.Pk.60.330/2002/5. sz. végzésből

A Pest Megyei Bíróság az AM 2260 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Ökumenikus-Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítványt közhasznú szervezetként nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartási adatokat nem érintő változást - annak egyidejű megállapításával, hogy a nyilvántartásba vétel a 2005. november 25. keltű módosított alapító okirat tartalma szerint hatályos - a megyei bíróság tudomásul veszi.

Budapest, 2005. december 05.

PEST MEGYEI BÍRÓSÁG

12.Pk.60.330/2002/6. sz. végzésből

Az " Ökumenikus-Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítvány" nyilvántartási ügyében 2005. december 05. napján kelt 5. számú végzés 2006. február 01. napján jogerőre emelkedett.

Budapest, 2006. február 09.

A Budapest Környéki Törvényszék által nyilvántartott alapítványunk nyilvántartási adataiban az alábbi változás bejegyzését rendelte el a bíróság:

Gulyás László képviseleti joga és kuratóriumi tagsága megszűnt.

A kuratórium új tagja: Bicskei Józsefné

Budapest, 2022. május 17.